Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over land en met vervoermiddelen te land moet plaats hebben,"

Bovendien wil het gebruik dat het aan een oorlogvoerende vergund is, in het begin van den oorlog, te verklaren welke artikelen hij voornemens is als contrabande te behandelen en later die lijst aan te vullen.

Alleen de voorwaardelijke contrabande af te schaffen en naast de absolute aan den oorlogvoerende het recht te geven de andere artikelen, welke hem schaden kunnen, tegen schadeloosstelling te nemen >), zou voorzeker een belangrijke vooruitgang zijn, maar aan de moeilijkheden geen eind maken, omdat door de groote afmetingen van de schepen, de artikelen van absolute contrabande, wapens en munities, meestal slechts een meer of min groot gedeelte van de lading vormen, de artikelen aan boord gebracht zijn kunnen worden onder eene valsche aanwijzing en het mogelijk is dat zelfs de kapitein van het schip hunne aanwezigheid aan boord niet kent. Voor de marineoftieieren is het derhalve onmogelijk geworden het recht van visitatie in zee nauwkeurig uit te oefenen.

De oorlogvoerende komt er dus dikwijls toe een koopvaarder met gemengde lading te nemen op de inlichtingen welke hij van zijne geheime agenten in de haven van vertrek heeft ontvangen. Zelfs indien die inlichtingen juist zijn geweest — dikwijls zijn zij het niet — is de hoeveelheid contrabande in verhouding tot de overige lading zeer gering, zoodat het nadeel dat den onzijdige door het nemen en opbrengen van het schip en van de onschuldige lading wordt toegebracht, niet te vergelijken is met het voordeel dat de oorlogvoerende er van trekt. Het vonnis van het prijsgerecht kan dien toestand niet verbeteren.

Om deze redenen stelt de Britsche regeering voor de contrabande af te schaffen en aan den handel der onzijdigen de vrijheid te geven, die deze noodig heeft.

Het Duitsche Standpunt. Dit werd door Dr. Kriege, 2e Gedelegeerde van Duitschland, in de zitting van 24 Juli in hoofdzaak volgender wij ze uiteengezet.

Het recht der oorlogvoerenden om den handel in oorlogscontrabande-artikelen te verbieden berust op het beginsel van rechtmatige zelfverdediging. Het heeft niets te maken met het buitrecht, dat het oorlogsmiddel is tegen den handel. De oorlogvoerende kan niet dulden dat wapenen, oorlogswerktuigen, voorwerpen van eiken aard bestemd om in den strijd te worden gebezigd, den vijand worden toegezonden. Het onzijdige schip, dat zulk eene handeling doet, schendt de plichten van onzijdigheid. Maar, volgens een algemeen erkend beginsel, is de Staat, welks vlag het schip voert, voor deze schending niet aansprakelijk.

1) Recht van prdemjttie of van voorkoop genoemd.

Sluiten