Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onzijdige Staten zijn niet gehouden aan hunne onderhoorigen een handel te verbieden, welke in het oog van den oorlogvoerende onrechtmatig is. Daartegenover staat het recht van den oorlogvoerende zichzelf recht te verschaffen. Hij verklaart de koopwaar verbeurd, die een karakter van contrabande heeft en, in sommige gevallen, het schip, dat het werktuig is van het vervoer.

Naar onze overtuiging kunnen de oorlogvoerenden van de contrabande geen afstand doen. Zij zou nog onmisbaarder wezen, indien men er toe kwam de onschendbaarheid van den particulieren eigendom ter zee te erkennen. Zij zou dan noodwendig toegepast moeten worden op de transporten, welke door de^ koopvaarders van de oorlogvoerenden worden verricht. Te recht heeft dus het voorstel der Vereenigde Staten daaromtrent eene reserve gemaakt. ')

Wij hebben dus getracht de eischen der oorlogvoerenden zooveel mogelijk overeen te brengen met de belangen van den handel. Daartoe moet men het begrip van contrabande met juistheid aangeven, de misbruiken verwijderen, welke veroorzaakt zijn door eene niet te verdedigen uitbreiding, welke aan het recht van controle (visitatierecht) en van beteugeling zijn verbonden, en den onschuldigen handel beschermen tegen onnoodige kwellingen.

Ten eerste moet de plaats, waar het visitatierecht kan worden uitgeoefend, begrensd worden. Het komt ons voor niet te kunnen worden toegelaten dat een oorlogvoerende, krachtens dat recht, wanorde zou stichten in den handel van de geheele wereld. Zijn belang om den toevoer van contrabande aan zijn tegenstander te beletten, wordt gevrijwaard, indien men hem het recht toekent de schepen te visiteeren. welke zich rechtstreeks begeven naar eene haven van den vijand of die door den vijand is ingesloten of wel naar zijne vloot in open zee. Machtigt men den oorlogvoerende zich ook meester te maken van de oorlogscontrabande aan boord van een schip, dat nog verwijderd is van het vijandelijke land, en hetwelk daar niet kan aanlanden, dan na vertoefd te hebben in eene tusschen gelegen neutrale haven, dan opent men de deur voor tal van misbruiken en stelt men den rechtmatigen en onschuldigen handel bloot aan een ernstig gevaar. Niet alleen behoort de leer van de voortgezette reis te worden in den ban gedaan, maar in beginsel moet worden vastgesteld, dat de handel tusschen twee onzijdige havens niet verontrust mag worden, onder voorwendsel dat het schip voorwerpen vervoert voor oorlogsgebruik, welke bestemd zijn later naar den vijand te worden vervoerd.

In dien zin stellen wij voor als oorlogscontrabande slechts

1) Bedoeld is het voorstel in de Conferentie gedaan om den particulieren

eigendom ter zee onschendbaar te verklaren

Sluiten