Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Do algemeene aankondiging is noodig om het cliarteren en bevrachten van neutrale schepen naar geblokkeerde havens te voorkomen; de bijzondei'e is noodzakelijk voor de kapiteins der koopvaarders, die tijdens de algemeene aankondiging in volle zee waren of zich in ver-afgelegen havens bevonden en daardoor, zonder bijzondere kennisgeving, het gevaar onbewust in den mond zouden loopen. Rechtsvermoeden, dat de schepen met de blokkade bekend zijn, kan alleen bestaan, wanneer zij uit havens afkomstig zijn,waar de blokkade algemeen bekend is. ')

Bij het instellen der blokkade is meermalen aan neutrale schepen, die zich in geblokkeerde havens bevinden, eene tijdruimte — gewoonlijk tien of leertien dagen — vergund om hunne lading te voltooien en de haven te verlaten.

De blokkade eener haven is opgeheven van het oogenblik, dat het gevaar om haar in- en uit te loopen niet meer bestaat. Eene tijdelijke stoornis in de feitelijke blokkade is echter geen opheffing. Is de stoornis voorbij, dan moet de blokkade — wil zij erkend blijven — onverwijld worden hersteld. Dit geschiedt zonder nadere aankondiging

De blokkeerende oorlogsmacht heeft het recht het schip te nemen, dat de feitelijke blokkade tracht te schenden.

Dit mag echter alleen tijdens de poging tot schenden geschieden.

Een onzijdig schip, dat de blokkade heeft geschonden, mag, indien de vervolging dadelijk begint, ook buiten de geblokkeerde wateren worden genomen, mits het schip niet uit het oog zij verloren.

Aan neutrale schepen kan, bij zeegevaar, vrijheid worden gelaten in eene geblokkeerde haven toevlucht te zoeken.

De bemanning van een opgebracht onzijdig schip moet worden vrijgelaten.

Wordt de blokkade opgeheven, dan behoort daarvan door den Staat, die het gelast, aan de onzijdige Staten kennis te worden gegeven. 2)

1) Bluntschli, j! 832.

2) Zie omtrent de in de laatste zee-oorlogen genomen bepalingen be-

Sluiten