Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eigenaar ervan bewijst dat de poging om de blokkade te verbreken buiten zijn weten is geschied.

Op den grondslag van de Verklaring van Parijs van lbob vormen deze voorstellen aanmerkelijke verbeteringen door meer nauwkeurige begrenzingen. , ,

De Braziliaansche Delegatie stelde de volgende amendementen voor om het blokkade-gebied nog meer te beperken, lo. De blokkade is, onder de voorwaarden van het Italiaansche voorstel, slechts effectief, wanneer zij zich bepaalt tot havens, reeden, ankergronden, baaien of andere ontschepingsplaatsen van de vijandelijke kust, alsmede tot die welke er toegang toe geven;

2°. De Conferentie zal een zeker aantal mijlen vaststellen, gemeten van de kust bij laag water, of eene denkbeeldige lijn tusschen de uiteinden van eene haven of baai, zoowel als tusschen die van gemelde uiteinden langs de kust, teneinde de ruimte te beperken, waarin de blokkade kan worden uitgeoefend.

3o. Wordt een schip binnen die grenzen genomen, dan kan het ei-

fectieve van de blokkade geenerlei punt van geschil uitmaken.

4°. De aankondiging, bedoeld bij art. 4 van het Italiaansche voorstel, zal altijd ondersteld worden bekend te zijn, tenzij tegenbewijs is geleverd, aan de schepen, welke de havens onder de jurisdictie van de Regeering aan welke de aankondiging is geschied hebben verlaten, zeven etmalen na den dag der aankondiging. , u

5°. De wijzigingen, welke in de blokkade worden gebiacht, moeten eveneens worden aangekondigd en zullen \ oor de onzijdigen slechts verplichtend zijn. wanneer zij de geographische grenzen aanwijzen, zooals hierboven in art. '2 is bepaald. De Eerste der Delegatie, de Ambassadeur Ruy Barbosa, dit toelichtende, wees er op, dat Brazilië een kustgebied heelt van 51)00 kilometers, buitengewoon rijk aan havens, baaien en reeden, zoodat het een groot belang heeft, dat voor bloKkade billijke en goede regelen worden gesteld. De onder punt 1 gestelde beperking der blokkade tot havens, reeden, baaien enz. was het logisch gevolg der blokkade-bepaling gegeven door Lord Stowell (The Artheer). 1814, Dodson, 423—5). Het doel was specificatie der geblokkeerde plaatsen. ^

De Delegatie der Vereenigde Staten stelde, bij monde van den Heer Hor ace Porter, waarmede Sir Er nest Satow (Britannië) zich vereenigde, daarentegen voor in art. o van het Italiaansche voorstel de woorden: bij lengte en breedte weg te laten en Art. 5 te doen lezen : „Elk schip, dat nadat eene blokkade behoorlijk aangekondigd is geworden, vaart naar eene geblokkeerde haven of plaats, of tracht de blokkade

te verbreken, kan wegens blokkadeschennis genomen worden.

Dit beteekende dat wanneer bijv. Groot-Britannië, in oorlog met de Vereenigde Staten, de haven van New-York blokkeert,

Sluiten