Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 3.

De Commandant moet in Staatsdienst en behoorlijk door de bevoegde autoriteiten aangesteld zijn. Zijn naam moet op de lijst der marine-officieren worden aangetroffen.

Art. 4.

Do bemanning moet aan de krijgstucht zijn onderworpen.

Art. 5.

Ieder koopvaardijschip, dat in oorlogsschip is veranderd, is gehouden in zijne operatiën de wetten en gebruiken van den oorlog in acht te nemen.

Art. 6.

De oorlogvoerende, die een koopvaardijschip in oorlogsschip verandert, moet, zoo spoedig mogelijk, deze verandering op de lijst der schepen van zijne oorlogsvloot vermelden.

Art. 7.

De bepalingen van deze Conventie zijn van toepassing tusschen de contraoteerende Mogendheden en alleen bijaldien alle oorlogvoerenden tot haar zijn toegetreden.

IV. VERNIETIGING VAN PRIJZEN.

In den laatsten oorlog tusschen Rusland en Japan hadden de Russen door hen gemaakte prijzen in volle zee vernietigd. Zij hadden geen havens waar zij deze veilig konden binnenbrengen, te meer daar verschillende landen weigerden het binnenbrengen van prijzen te gedoogen. Van Engelsche en Japausche zijde werd het recht om prijzen te vernietigen ernstig bestreden. Het vraagpunt is daarom op het Russisch program voor de Tweede Vredes-Conferentie gebracht.

Rusland stelde voorop, dat de vernietiging in beginsel verboden moet worden, maar dat zij bij uitzondering kan ge-

Sluiten