Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schadevergoeding, gezamenlijk met of afzonderlijk van het schip.

Hetzelfde geldt voor de koopwaren, welke zich aan boord van de schepen, bedoeld in art. 3 bevinden.

Eén alinea zou wat de zaak betreft voldoende zijn geweest, met vermelding van de drie artikelen te gelijk. De splitsing is alleen geschied voor de stemming, omdat sommige Mogendheden wel het bepaalde in de lste, maar niet dat in de 2e zouden willen aannemen.

Art. 5.

Deze Conventie heeft niet betrekking op koopvaardijschepen, welker constructie aanwijst, dat zij bestemd zijn om in oorlogsschepen te worden getransformeerd.

Art. 6.

Is gelijkluidend met art. 7 der vorige Conventie, (bl. 353).

VI. CONVENTIE BETREFFENDE HET PLAATSEN VAN AUTOMATISCHE ONDERZEESCHE CONTACT-MIJNEN.

De onderzeesche mijnen hebben in den Russisch-Japanschen oorlog zoodanige rol gespeeld en de zeeën nog na den oorlog onveilig gemaakt, dat overal stemmen zijn opgegaan om beteugeling van het gebruik dezer vernielwerktuigen te eischen, ten einde de open zee, die een weg is voor de schepen van alle volkeren der wereld, niet door enkele hunner die oorlogvoeren, gevaarlijk worde gemaakt.

In de zitting van 1906 te Gent van het Institut de droit international werd het, na voorbereidende studie, in behandeling genomen, waaraan ook S. deelnam. Daar kwam het echter slechts tot eeue voorloopige redactie van besluiten : de eind-beslissing werd verschoven naar eene volgende zitting. Hetzelfde had plaats in de zitting van The international law tmciation van 1906, waar een belangrijk werk er over van Professor von Martitz uit Berlijn werd voorgedragen.

Daaruit blijkt hoe moeilijk dit onderwerp is, wegens de technische zijde van het vraagstuk, de verschillende soorten

Sluiten