Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 5.

De contracteerende Mogendheden verbinden zich, als de oorlog is geëindigd, alles wat van haar afhangt te doen, om ieder van haar kant, de mijnen weg te nemen, wolke zij hebben gelegd.

Ten aanzien van de verankerde automatische contact-mijnen, welke do eene oorlogvoerende mocht hebben gelegd langs de kusten van den anderen, zal de plaats, waar dat is geschied, door de Mogendheid die ze heeft gelegd, aan de andere Partij worden bekend gemaakt, en moet iedere Mogendheid binnen den kortsten tijd overgaan tot het opruimen der mijnen, welke zich in hare wateren bevinden.

Art. 6.

De contracteerende Mogendheden, die nog niet over zoodanig verbeterde mijnen beschikken, als in deze Conventie zijn bedoeld, en die, bij gevolg, zich thans niet kunnen gedragen naar de regelen, vastgesteld in de artikelen 1 en 3, verbinden zich om haar mijnen-materiaal, zoo spoedig mogelijk, te vervormen, opdat het aan bovengemelde voorschriften beantwoorde.

Art. 7.

De bepalingen van deze Conventie zijn slechts van toepassing tusschen de Contracteerende Mogendheden en alleen indien de oorlogvoerenden allen partij zijn in de Conventie.

De Artikelen 8 tot 13 zijn van vormelijken aard. Alleen valt op te merken, dat in Art. 11 is bepaald, dat de Conventie gedurende zeven jaren van kracht is, gerekend van den 60sten dag, na het eerste depot der ratificatiën, en dat zij daarna van kracht blijft, tenzij zij mocht zijn of worden opgezegd; terwijl bij Art. 12 de contractanten zich hebben verbonden de quaestie van het gebruik der automatische contact-mijnen zes maanden voor het verstrijken van de 7 jaar ter hand te nemen, voor het geval dit niet reeds vóór de derde Vredesconferentie mocht zijn geschied. ')

Dit alles staat in verband met de voortdurende veranderingen, welke op technisch gebied voorkomen.

1) Volgens een in de 6de volledige zitting der Conferentie van 21 September uitgesproken en algemeen overgenomen wensch, zonde Derde Vredesconferentie bijeenkomen, na verloop van eene tijdruimte als tusschen de Eerste en de Tweede heeft gelegen, d.i. acht jaar.

Sluiten