Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2e. door een onzijdig particulier, indien de beslissing van de nationale rechtbanken inbreuk heeft gemaakt op zijne eigendommen (3—1°), onder gehoudenheid evenwel van het recht van de Mogendheid, tot wie hij behoort, om hein den toegang tot het Hof te verbieden of er zelf te handelen in zijne plaats; 3e. door een particulier, behoorende tot de vijandelijke Mogendheid, indien de beslissing van de nationale rechtbanken afbreuk heeft gedaan aan zijne eigendommen, onder toestanden, bedoeld bij artikel 32», met uitzondering van het geval voorzien bij alinea b.

Art. 5.

Het beroep kan ook worden uitgeoefend onder dezelfde voorwaarden als gemeld zijn in het vorig artikel, door de rechthebbenden, onzijdige of vijandelijke, van den particulier, aan wien het beroep is toegestaan, en die zijn opgekomen voor de nationale rechtspraak. Deze rechthebbenden kunnen het beroep individueel uitoefenen naar de mate van hun belang.

Men heeft hier op het oog niet alleen rechthebbenden bij erfstelling, maar ook assuradeurs, scheepsverbandhouders en dergelijken, die de eigenlijke schadelijders kunnen zijn. Zij verkeeren in dezelfde toestanden als zij van wie zij hun recht ontleenen. Ook aan deze kan dus door de Mogendheid tot welke zij zelf behooren. het recht van beroep worden ontzegd, maar dat verbod kan niet worden opgelegd door eene andere Mogendheid, niet dus als deze is die waaraan de rechthebbende zijn recht ontleent. De rechthebbenden van een zelfden eigenaar kunnen zijn van verschillende nationaliteit. De een kan in zijn beroep belet worden door zijne Regeering; dat mag voor den anderen geen belemmering zijn om zijne rechten en belangen te kunnen doen brengen voor het Hof.

Art. 6.

Wanneer overeenkomstig Art. 3 het Internationale Hof bevoegd is, kan de rechtspraak voor de nationale rechtbanken niet in meer dan twee instantiën worden uitgeoefend. Het staat ter beslissing van de wetgeving van den oorlogvoerenden nemer of het beroep open is na de beslissing genomen in eerste ressort of alleen na de beslissing in appel of in cassatie.

Sluiten