Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen overtreden heeft of schennis heeft gepleegd. Toch vordert men dikwijls het omgekeerde, en is het de eigenaar van het genomene die te bewijzen heeft, dat dit onrechtmatig is_genchied, waarvan het gevolg is dat deze als eischer, bij twijfel, zijn proces verliest. Om die onbillijkheid te voorkomen is de bepaling dezer alinea gemaakt, eene zaak dus, vooral voor de onzijdigen. van groot belang.

Even als voor de bewijzen geldt hetzelfde voor de middelen, waarmede men te bewijzen zal hebben de nationaliteit, den eigendom, het domicilie enz.

Ook de laatste alinea getuigt van de breede opvatting en den oprechten wil van de vertegenwoordigers der Staten, om aan het recht geen hinderpalen in den weg te stellen. Lr konden nationale wetgevingen bestaan of komen, welke korte termijnen van appèl voorschrijven. Het verloop van zulk een termijn zou dan kunnen beschouwd worden als het opgeven van den eisch. Het Internationaal prijzenhof neemt dat niet aan.

Art. 8.

Indien het Hof de wettigheid van de prijsmaking van het schip of van de lading uitspreekt, zal er over beschikt worden, overeenkomstig de wetten van den oorlogvoerenden nemer.

Indien de onwettigheid van de prijsmaking is uitgesproken, beveelt het Hof de teruggave van het schip of van de lading, en bepaalt, als die er zijn, het bedrag der schadevergoedingen. Indien het schip of de lading verkocht of vernietigd is, bepaalt het Hof de schadevergoeding deswege aan den eigenaar te verleenen.

Indien de onwettigheid van de prijsmaking uitgesproken is door de nationale rechtspraak, is het Hof slechts geroepen over de schaden en interesten te vonnissen.

Art. 9.

De Mogendheden, die deze Conventie geteekend hebben, verbinden zich om zich te goeder trouw te onderwerpen aan de beslissingen van het Internationaal Prijzenhof en om deze in den kortst mogelijken tijd ten uitvoer te brengen.

Titel II. Organisatie van het Internationaal Prijzenhof.

Art. 10.

Het Internationaal Prijzenhof is samengesteld uit rechters en

Sluiten