Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatsvervangende rechters, die benoemd worden door de contracteerende Mogendheden en die allen moeten wezen rechtsgeleerden van eene erkende bevoegdheid in de quaestien van het internationaal maritiem recht en de hoogst moreele achting genieten.

De benoeming van deze rechters en plaatsvervangende rechters zal geschieden binnen zes maanden na de ratificatie van dezo Conventie.

Art. 11.

De rechters en de plaatsvervangende rechters worden benoemd voor een tijdperk van zes jaar, te rekenen van den dag, waarop het bericht van hunne benoeming door den administratieven Raad, ingesteld door de Conventie voor de vreedzame regeling der internationale geschillen van den 29sten Juli 1899, ontvangen zal zjjn. Hun mandaat kan vernieuwd worden.

In geval van overlijden of van ontslag van een rechter of van een plaatsvervangenden rechter wordt in zijne vervanging voorzien op de wijze, welke voor zijne benoeming is bepaald. In dat geval geschiedt de benoeming voor een nieuw tijdperk van zes jaar.

De benoeming voor zes jaar geeft iets vaststaands en eenigen waarborg voor onafhankelijkheid. Men kan daardoor de rechters niet willekeurig van dit ambt ontzetten.

Art. 12.

De rechters van het Internationaal Prijzenhof zijn onderling gelijk en nemen rang volgens den datum van het bericht hunner benoeming (art. 11 alinea 1), en indien zij bij toerbeurt zitting hebben (art. 15 alinea 2), volgens den datum van hun in-functietreden. De voorrang komt toe aan den oudsten in jaren, indien de datum dezelfde is.

De plaatsvervangende rechters zijn, in de uitoefening van hunne functies, gelijk gesteld aan de rechters in titel. Zij nemen evenwel rang na dezen.

Sluiten