Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 13.

De rechters genieten in de uitoefening van hunne functies en buiten hun land diplomatieke voorrechten en vrijheden.

Alvorens zitting te nemon moeten de rechters van den administratieven Raad een eed afleggen of eene plechtige verzekering geven, dat zij hunne functies met onpartijdigheid en volgens hun geweten zullen vervullen.

In de laatste alinea is de waarborg, welke men, hetzij door een eed, hetzij door eene plechtige verzekering, voor goede rechtspraak verlangde, in algemeene termen genomen, met het oog op de groote verscheidenheid in godsdienst en gebruiken tusschen de contracteerende Mogendheden.

Art. 14.

Het Hof werkt met vijftien rechters; negen rechters vormen het vereischt getal tot het behandelen van zaken.

Do afwezige of verhinderde rechter wordt door den plaatsvervangende vervangen.

Daar een werkelijke rechtbank en geen rechtskundige vergadering is beoogd, heeft men een getal van 15 rechters reeds als een maximum beschouwd, die echter niet altijd allen present behoeven te zijn; negen zijn echter onmisbaar om eene zaak te behandelen.

Art. 15.

De rechters, benoemd door de volgende onderteekend hebbende Mogendheden:

Duitschland, de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, Oostenrijk-Hongarijë, Italië, Japan en Rusland zijn geroepen om altijd zitting te nemen.

De rechters en de plaatsvervangende rechters, benoemd door de andere Mogendheden, zitten naar toerbeurt volgens de lijst welke aan deze Conventie is gehecht; hunne functiën kunnen echter achtereenvolgons door denzelfden persoon worden uitgeoefend. Dezelfde rechter kan benoemd worden door verscheidene van gemelde Mogendheden.

De samenstelling van het Hof was het allermoeilijkste punt.

Sluiten