Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hetgeen door de Tweede Vredes-Conferentie in vier maanden tot stand is gebracht, zou door de Diplomatie in geen jaren zijn verricht. Bijeenzijn, onderlinge bespreking achtereen, en samenwerking bevorderen in hooge mate de geneigdheid tot het wederkeerig doen von concessies en om gehoor te geven aan de stemmen, die ook voor zich vragen wat recht is en billijk.

Wanneer men de verschillende artikelen dezer Conventie aandachtig nagaat, dan zal de overtuiging veld winnen dat er met prijzenswaardige ernst naar is gestreefd, om zooveel mogelijk ieder, die in eene prijszaak is betrokkeu, alle gelegenheid te geven recht te verkrijgen, en om geen chicanes en allerlei moeilijkheden door enge termijnen en lastige vormquaesties toe te laten.

Ontegenzeggelijk vormt deze Conventie een hoogst belangrijken vooruitgang op het gebied van het internationaal maritiem recht en zal zij voor den eerlijken en onsclmldigen handel der onzijdigen eene groote weldaad zijn.

Het Prijzenhof is als een Polis van brand-assurantie. Men is blij als men ze goed en wel heeft; men had geen rust vóór alles in orde is en alles erin staat wat goed verzekert; men betaalt er gaarne wat voor, maar dan . .. hoopt men dat ze nooit noodig zal zijn.

Sluiten