Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitsluitend bestaat uit de beide artikelen op bl. 77 opgenomen, waar zij geplaatst zijn onder de rubriek Oorlogsverklaring.

Eveneens zijn de Wetten en gebruiken van den oorlog te land, zooals die bij het Verdrag van 1899 vastgesteld en in deze Conferentie gewijzigd zijn gevordan, ten leste neergelegd in eene nieuwe Conventie, met dezelfde overwegingen aanvangende als die van 1899 op bl. 88 en 89 vermeld, terwijl de wijzigingen bij de artikelen van het Reglement gaandeweg zijn behandeld. Men heeft 't echter rationeeler gevonden de I\ e Afdeeling van het Reglement af te nemen, uit overweging dat daarin zaken behandeld worden, waar meer de Staat zelf dan het leger mede te maken heeft. De artikelen, welke op <le neutralen betrekking hebben, met de artikelen aan welke eerst de nummers 61, 62, 63 en 64 zijn gegeven, zijn later met hetgeen oorspronkelijk werd genoemd het Reglement omtrent de rechten en plichten van onzijdige Staten, en als zoodanig is opgenomen op bl. 291 en volgende, samengevoegd tot één Conventie, met het opschrift: Conventie betreffende de rechten en plichten der onzijdige Mogendheden en personen in geval van een oorlog te land.

Drie Conventies zijn met voordacht door mij niet behandeld, n.m.:

lo. de Conventie voor de vreedzame regeling van internationale geschillen, eene conventie met 97 artikelen, wat de hoofdzaken betreft dezelfde als de Conventie van 1899 over datzelfde onderwerp, maar waarvan in eenige, sedert aan den dag gekomen, leemten, ook ten einde goedkooper procedure te verkrijgen, voorzien is geworden;

2o. de Conventie betreffende de beperking van het gebruik van geweld tot het terugbetaald krijgen van contractaeele schulden, bekend als de Drago-quaestie, naar den kundigen Gedelegeerde van Argentinië, die zich bij monde en geschrifte zeer daarvoor heeft beijverd. Er is bepaald geworden, dat tot krijgsgeweld niet zou worden overgegaan vóór de terugbetaling van deze schulden, welke geëischt worden door de Regeering van een Staat van die van eenen anderen Staat, als verschuldigd aan zijne onderdanen. _

Sluiten