Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die bepaling geldt niet, wanneer de Staat, die debiteur is, een aanbod tot arbitrage weigert of onbeantwoord laat, of als hij het aanbod aannemend, de instelling van de overeenkomst onmogelijk maakt, of, na arbitrage, zich er niet aan houdt. Die arbitrage zal voorts moeten plaats hebben overeenkomstig de bepalingen van de Haagsche Conventie voor de regelingvan internationale geschillen.

3o. de Conventie voor de toepassing van de beginselen van de Conventie van Genève op den Zee-oorlog.

Eene Conventie van 28 artikelen.— De beide eerste Conventies zijn niet behandeld, omdat zij buiten het kader van dit werk liggen; de laatste niet, omdat de Conventie van Genève zelve uitvoerig is behandeld, de wijzigingen in de artikelen voor het doel noodig, tamelijk voor de hand liggen, en eene herhaling van veel, met het oog op den omvang van dit werk, ongewenscht voorkwam.

Behalve de Conventies is nog aangenomen de Verklaring omtrent het verbod om projectielen cn springmiddelen (explosijs) uit luchtballons te werpen.

De Eerste Vredesconferentie had hetzelfde verbod aangenomen, doch slechts voor vijf jaren. Die waren verstreken.

De verklaring zelve is reeds vermeld op bl. 206 van dit werk. Alleen is de termijn veranderd. Het verbod is nu aangenomen voor een tijdvak loopende tot de Derde Vredesconferentie.

Zij geldt natuurlijk slechts tusschen contracteerende Mogendheden. In dit verband verdient opgemerkt te worden dat voorshands verscheidene Staten deze Verklaring niet hebben geteekend; onder deze: Duitschland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Groot-Britannië, Italië, Japan, Rumenië, Rusland, Servië, Zweden, Zwitserland.

De groote vlucht, welke de militaire luchtvaart neemt; de manoeuvreervaardigheid, welke aan luchtschepen of ballons schijnt te kunnen worden gegeven ; de zekerheid, waarmede een luchtballon de onder haar varende oorlogsschepen kan volgen en door bommen te werpen schijnt te zullen kunnen vernietigen, en dit wel van uit eene hoogte, welke haar zelf buiten schot laat; het betrekkelijk zeer goedkoope van een

Sluiten