Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONZE ERGSTE VIJAND.

Niet het materieel geweld van dezen of genen overmoedigen of geduchten nabuur hebben wij het meest te vreezen: het groote euvel, dat wij behooren te bestrijden, omdat het ons aanhoudend en onafgebroken verzwakken en ondermijnen zou, is de slechte dunk, dien het buitenland van ons heeft en dien het niet eens de moeite neemt, in officieele stukken te verbloemen of te verzwijgen. Het moet wel ver gekomen zijn als een tweede Secretaris van de Engelsche Legatie in den Haag, over de verbastering van onze Natie zoo durft uitweiden, als onze dagbladen — zeker met het oogmerk om ons nog bijtijds te waarschuwen en de oogen te openen — met mededeeling van den vertaalden tekst van het geschrijf van dien diplomaat, ons gister onbewimpeld hebben blootgelegd. — De heer Thurlow heeft waarschijnlijk zijne verplaatsing uit de Residentie al verzocht of verkregen, daar toch het verblijf onder onze „jeunesse dorée" en te midden van „une nation éteinte", hem moeielijk kan behagen. — Voor het overige kunnen wij — al hebben wij gelukkig nog geen proces Mordaunt of dat van als vrouwen verkleede en alzoo letterlijk verwijfde jongelieden in Holland aanschouwd, — met de berigten van den heer Thurlow op andere punten, als nuttige wenken ons voordeel doen en vooral daarin, dat wij trachten ons te verbeteren en meer publieken geest aan te kweeken en aan den dag te leggen. Dit hangt gedeeltelijk van onze kiezers af. . Onze Gemeenteraden en Provinciale Staatsvergaderingen behoeven niet onbepaald en dikwijls meer in naam dan in waarheid, jaar in jaar uit, de voorlichting van leden, die reeds in vele andere betrekkingen, werkzaam, niet overal even belangstellend en bedrijvig tegenwoordig kunnen zijn: men heeft in 1848 gewis gewenscht, dat er meer gelegenheid zou komen voor de beproeving en ontwikkeling van aankomende politieke talenten. In zulken werkkring vindt de vadsigheid geen voedsel, en de weelderigheid en weekheid met al lyire overige ondeugden, worden door de toewijding aan de

Sluiten