Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAT IN DEZE CRISIS DE KAMER KAN DOEN?

Is in België de Volksvertegenwoordiging ter kwader ure ontbonden, in Nederland is het gemeen overleg met de Regeering zonder moeite te verwezenlijken. Al is de Tweede Kamer onlangs tot nadere oproeping gescheiden, het Reglement van Orde geeft den te 'sHage en elders aanwezigen Leden der StatenGreneraal het middel aan de hand, onmiddelijk een buitengewone vergadering te beleggen. — In die zamenkomst kan een vertrouwelijke gedachtenwisseling plaats hebben, des noods in comitégeneraal. Door den Minister van Buitenlandsche Zaken kan daar onze verhouding tot Pruissen, tot België en andere Mogendheden rondborstig worden blootgelegd, en na die openingen, meerdere welwillendheid geboren worden, dan waarop — volgens het Dagblad van Z.-Holland en 's Gravenhage — het Bewind in het bijzonder op diplomatisch gebied, tot hiertoe rekening heeft kunnen maken.

Tegelijk zou de meerderheid der Kamer haren afkeer van ieder Bondgenootschap hetzij dan met Frankrijk of Pruissen, of met den Noord-Duitschen Bond, vastberaden en waarheidlievend kunnen uitspreken. En al zou de aansluiting aan België, enkel uit zelfbehoud, onze neutraliteit in de waagschaal stellen, elke Alliantie met een zoo groote militaire Mogendheid als Pruissen, of Frankrijk, is in haar wezen op den voet van gelijkheid volstrekt ondenkbaar en een wisse stap tot nadere inlijving, kwalijk bedekt onder het vernis van eene vrijwillige overeenkomst, met al de hatelijke en drukkende gevolgen van eene dienstpligtigheid zonder einde en van eene cijnsbaarheid, die ons roofgierig in geld en manschappen zou uitmergelen. Een edele natie laat zich niet dwingen. Dan toch veel liever de eenheid van het vrijgeboren Nederlandsche volk grootmoedig en heldhaftig gehandhaafd.

UTRECHT, 14 Julij 1870.

Sluiten