Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1867 de strijd over Luxemburg door schrander en toegeeflijk beleid werd gesmoord, men thans te Petersburg, Weenen en London heeft stilgezeten en laten begaan ? Bij dit meten en wegen met dubbele maat en gewigt, kan van regt aan de Seine of de Spree, geene rede zijn. — Voortaan kunnen de bespiegelingen achterblijven, en zal slechts door onze Ministers van Buitcnlandsche Zaken en van Justitie aan de eene zijde, door den Minister van Marine aan de andere zorg moeten worden gedragen, dat geen verboden sluikhandel plaats vinde, en dat niet weder Fransche kotters, gelijk in 1854 de Favorite, aan onze zeegaten post komen vatten, ') die ditmaal met Pruissische kruisers vermeerderd, de politie tegen het vervoer van contrebande zouden begeren uit te oefenen, en op ons zeegebied een onlijdelijk gezag zouden plegen.

Midderwijl hoe donker het uitzigt zij, durven wij ons van den vaderlandslievenden geest der Natie, gelijk zoo dikwerf voorheen, voor het ongekrenkt behoud van den Staat de beste gevolgen voorspellen.

Hier te Utrecht is althans een wakker deel der burgerij bezield met den vurigen wensch door dagelijksche oefening in den wapenhandel van den vroegen morgen (des ochtends te vier ure) af; bereidwillig om op aanwijzing van het Departement van Oorlog, de Leden der Weerbaarheid, waar dit noodig zal bevonden worden, aan de verdediging van den geboortegrond bevorderlijk te maken. Wij twijfelen niet, of dit voorbeeld zal elders terstond navolging vinden en hen, die hier en in het buitenland onzen volksaard trachten te bekladden, met beschaamde kaken doen staan.

UTRECHT, 16 Julij 1870.

') Z. Een twintigjarige strijd, bl. 155—164.

Sluiten