Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duizenden en duizenden, zijne kroon op het dobbelspel zou zetten, — dat schrikbeeld en de avontuurlijke wispelturigheid zijner beginsellooze Ministers, waarvan enkele toch liever den olijftak in de hand zouden hebben gehouden, kunnen voor 21 Julij den vrede nog helpen bewaren. Waarvoor toch zou gestreden worden? voor een' Hohenzollern, dien Spanje zelf laat glippen? Voor grieven, die bij de teedere of huichelachtige omhelzing van alle gekroonde hoofden te Parijs bij de wereld-tentoonstelling, uitgedelgd zijn? voor eene al te breed uitgemeten niet zeer diplomatische bejegening van Benedetti, wiens lastig gegons den ouden Koning van Pruissen in eene bui van wrevel of drift, de gebruikelijke vormen had doen voorbijzien? of voor het kunstmatig opgeschroefd, voor een deel door de politie betaald geraas van eene onzinnige bevolking, die onder den belagchelijken kreet, leve de oorlog! haren ondergang tegemoet snelt? Lodewijk Napoleon is te oud geworden, om tot den einde toe, onverschillig te blijven voor de afkeuring der Engelsche pers,1) die doorgaans jegens hem al te welwillend, ditmaal de misdadige oorlogsverklaring aan Pruissen uit eenen mond vloekt. — Wij hebben hem sedert 2 December 1851, noch in binnen- noch in buitenlandsch bedrijf ooit zich zelf gelijk zien blijven. Men zag weleer veldheeren met een leeuwenaard, nu en dan ook sluw en listig zich het vossen-vel omhangen. Het omgekeerde was steeds in de Sphinx van onzen tijd te bespeuren. — Is de verfoeijing van den oorlog met al zijne gruwelen, in de jongst verloopen jaren onder de edelste vernuften van Frankrijk Staatslieden, Staathuishoudkundigen, Letterkundigen, Wijsgeeren en Godgeleerden, zonder onderscheid, Katholieken en Protestanten, aan de orde geweest; werd in de Adviezen van Michel Chevalier, in de Geschriften van de Ligue de la Paix, de stelselmatige bestrijding van den krijg met al zijne afschuwelijke gevolgen, zoo loffelijk door de Passy en zijne geestverwanten doorgezet, en hebben even als de

') „On the head of Louis Napoleon rcsts, and ever will rest the heavy lead of guilt consequent on this war. He alone is criminal. On tliat point all are agreed." The Morning Advertiser, Julij 16 1870.

Sluiten