Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vernemen dat wat er van die vermoedens of gissingen al dan niet geweest zij, hot Constitutionele Nederland geen andere Diplomatie kent of ooit erkennen zal, dan de staatsregterlijk en eeniglijk geoorloofde. Met zoodanige ronde en gave verklaring, wordt dan aan al die geruchten de bodem ingeslagen en het vertrouwen, hier en daar verbeurd of gekrenkt en wankelend, zal als van zelf herleven. Bij die gelegenheid kunnen wij dan ook te weten komen, of en in hoeverre Nederland en België in den geest van hetgeen de Graaf v. Bylandt onlangs te Berlijn kenbaar heeft gemaakt, maar hetgeen wij alleen uit de Engelsche parlementaire berigten hebben vernomen, zich wegens de gemeenschappelijke bescherming van hunne neutraliteit en onafhankelijkheid in dezen oorlog, bepaaldelijk hebben verstaan; — zoodat wij, over en weder, op dadelijko hulp zouden kunnen staat maken. — Wij kunnen dan welligt tevens ingelicht worden aangaande de verrassende tijding gister uit Londen overgewaaid, dat namelijk de Nederlandsche Gezant, baron Gevers, die niet veel langer dan een jaar bij het Britsche Hof geaccrediteerd was, geheel onverwacht aan Koningin Victoria zijne brieven van rappel heeft overhandigd*). Is hier aan eene verkoeling tusschen de Kabinetten van 's Hage en van St. James in dezen tijd zóó bedenkelijk, geloof te slaan, of is eene persoonlijke drijfveer in het spel om den Minister Boest van Limburg, trots het mislukt zalm-tractaat en andere weinig schitterende antecedenten, het aanzienlijkst en in deze dagen, voor Nederland allergewigtigst Gezantschap — als goed heenkomen — te verzekeren? Hoe komt het, dat terwijl in een vrij Land, de publieke zaak publiek behandeld behoort te worden, vóór gister geen sterveling iets — zelfs maar door een onschuldig „on dit" — van een zóó ongewoon feit als het terugroepen van een Gezant bij een voornaam Hof, Neêrlands oudenBondgenoot,uit eenig ministerieel blad gehoord heeft?

UTRECHT, 13 Augustus 1870.

*) Pall-Mall Gazette, August 10, 1870.

„Previous to the Council, Baron Gevers, the Netherlanda Minister, presented his letters of recall".

Sluiten