Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dringen van hetgeen een geniaal prediker, Beets, dezer dagen zoo schoon en krachtig heeft uitgedrukt, toen hij de verlossing van de Fransche heerschappij herdacht. Wij mogen een tweede verlies van onze onafhankelijkheid door gebrek aan moed of aan eendragt, niet eens denkbaar achten. „De schimmen onzer vaderen, het bloed in onze aders, onze gansche geschiedenis, de herinneringen van dezen dag (28 November 1813), dit alles komt er tegen op" 1).

UTRECHT, 10 December 1870.

HOE EEN NIEUW MINISTERIE TE VERKRIJGEN EN DIT TE HANDHAVEN.

I.

Morgen komen dan nu de Staten-Generaal bijeen, en zoo zal de Natie kunnen vernemen, wat tot hiertoe het vormen en zamenstellen van een nieuw Kabinet heeft in den weg gestaan. Al meer dan eens hebben wij sedert 1849 zooveel tijd aan dergelijke zaak verspild, maar wanneer na al die moeite, ten laatste een redelijk stel Excellentiën te voorschijn kwam, achtten velen zich al weder gelukkig, en oordeelden zij die vijf of zes weken niet verloren, integendeel wèl en uitnemend besteed. Dat erbarmelijk klagen en jammeren, alsof het Nederland aan schrandere en bekwame mannen ontbrak, en met welk verwijt men tegelijk den vreemdeling op zonderlinge wijze met onzen toestand in deze hagchelijke dagen bekend maakt, heeft nooit zóó luid en aanhoudend weergalmd. Indien het gegrond ware, zouden niet alleen de beide Kamers der Volksvertegenwoordiging, maar ook andere hooge Collegiën, de Raad van State, zoo rijk in gewone en buitengewone Leden, de Rekenkamer, de Hooge Raad der Neder-

') Kerkredenen, onder den indruk der tijdsomstandigheden uiteesnro ken, bl. 132. (VI). 8 *

Sluiten