Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun overleg, noch zamensprekingen; nooit verneemt men iets van oenige uitnoodiging of aanzoek, om daarvan Lid te worden; welligt hebben ze het liever niet en doen liever de zaakjes en camarade af; bijvoorbeeld de oprichters der Kiezersvereeniging „De Unie" hebben zich alle op 't kussen gewerkt, in don stedelijken Raad, Provinciale Staten, enz. De societcit do Vriendschap heeft tal van Raadsleden opgeleverd! Tegon den tijd der verkiezingen leggen die uitvorkorenen zeker wat geld uit tor bestrijding van advertentio-kosten on circulaires, kiezen een vriendje uit hun kring; zijn naam prijkt eenigo dagen mot groote letters in do Courant en de goê gemeente, daarin een Salomo denkende te zien, stemt voor den uitverkorene!"

Die eenvoudige en naakte waarheidsliefde van een nijver medeburger, ziedaar een der verschijnselen, die mij uit het studeervertrek een blik in de „behoeften der werkelijkheid" gunnen. Men zal met mij onzen stadgenoot daarvoor dankbaar zijn, en in plaats van zich door de proclamatiën van slecht bezochte Kiezers-Vereenigingen, die het getal der Leden zorgvuldig verbergen, uit het veld te laten slaan, de vaan niet verlaten welke men in 1854 op deugdelijke gronden opstak, en van dien tijd af onwankelbaar volgde. Zooveel is mij gebleken, dat ik niet alleen of nagenoeg alleen, den heer Kien voorsta, en dat althans de oudere geestverwanten van onzen Afgevaardigde zich ter elfder ure zullen schamen, hem ditmaal in den steek te laten. En de Leden der Kiezersvereenigingen zelve behouden immers tot het laatst het regt, gelijk zij zedelijk verpligt zijn, naar hunne gemoedelijke overtuiging te stemmen. Loopt de termijn voor do aftreding van den Burgemeester ten einde, men klage als de tijd daar is. Nu is het Lidmaatschap dor StatenGenoraal en niets anders aan de orde. En zijn do Arnhetnsche Courant en de Nieuwe Rotterdamsche beide in Thorbecko's Parlementaire Redevoeringen zoo weinig te huis, dat zij een debat met den heer Kien onmogelijk stellen, welnu, zonder oudere debatten op te halen, nog uit het laatste deel van 's Ministers adviezen (Deventer 1870) bl. 200 volgg. zal men kunnen zien, dat de heer Kion voor de belangen der Hoogeschool wakker in

Sluiten