Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

offerde Elminezen bij analogie zijn ingeroepen, (Wetb. van Burg. Regtsvordering Art. 582 n°. 8) vermits toch de Tweede Kamer, de eerste regter ten deze, verstoken is gebleven van inligtingen en stukken van zóó gewigtigen en beslissenden aard, dat de tolken der pers, die voor eenige maanden den afstand der Kust hadden goedgekeurd, sedert de publiciteit, welke die bescheiden hebben verkregen, bijna uit éénen mond op de vroeger geuite meening terugkomende, voor den afstand der Koloniale Bevolking, als voor oen mogelijke bloedschuld hebben gehuiverd, en het verdrag ter older ure met nadruk bestreden.

Redenen waarom de ondergeteekenden, die zich als Staatsburgers van het vrije Nederland zedelijk gedrongen achten, hun geweten te vrijwaren van het verwijt, dat zoodanige bloedschuld ter eenigen dage op hen zou kunnen kleven, indien zij niet in het belang der verdrukte menschheid deze laatste poging langs den constitutionelen weg van het Regt van petitie hadden aangewend, zich tot Uwe Majesteit keeren met het eerbiedig verzoek dat het Hoogstdorzelve behagen moge, alsnog aan hare Ministers te gelasten, dat de bij den Raad van State en bij de Tweede Kamer dusverre onbekend gebleven en deels door toedoen der Raadslieden van de Kroon achtergehouden stukken, betrekkelijk het Tractaat van afstand der Nederlandsche kust van Gruinea, aan die Staats-Collegiën officieel zullen worden medegedeeld; immers en in allen gevalle, alvorens Hare goedkeuring aan het Tractaat te verleenen, en onverminderd de verantwoordelijkheid der in die zaak betrokken hoofden van de ministeriële Departementen, het advies te willen inwinnen van de zoodanigen uit hoogstderzelver Ministers van Staat, als aan de handelingen over het bedoeld Tractaat geheel en al vreemd en onzijdig zijn gebleven, in eene daartoe belegde vergadering, met de gewone en buitengewone Leden van den Raad van State vereenigd; opdat alzoo, al mogt ten slotte gemelde aanzienlijke Vergadering, Uwe Majesteit tot bekrachtiging van het Tractaat en tot afstand van zoovele duizenden getrouwe onderdanen adviseren, niemand onzer zich bezwaard gevoele met de verantwoordelijkheid der gevolgen van eene overijlde Regeringsdaad

Sluiten