Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderdanen zonder onderscheid, waar de Nederlandsche vlag waait, in alle werolddeelen beloofd en gewaarborgd.

Na deze, misschien geheel overbodige opmerkingen, voor de Amhemsche Courant mogelijk „splinternieuw", zal het niemand verwonderen dat het Adres weerklank heeft gevonden bij aanzienlijken en geringen, bij Hoofd-Officieren, fier op de eer van den Staat, in wiens dienst zij vergrijsd zijn, en op de vlag in verre zeeën door hunnen heldenmoed gewroken; bij de mannen der wetenschap te Groningen, gelijk bij voormalige Gezaghebbers op Java en in West-Indië; bij kooplieden en fabrikanten, gelijk bij de afstammelingen der aristocratie van de Nederlandsche Republiek of die de schoonste namen van 1813 dragen; — bij allen in één woord, die Neêrland's vrijheid, oude of nieuwe liefhebbende, naijverig zijn op het ongekrenkt behoud van 's Lands regten en waardigheid; en die daarbij hoog of laag, de pligten door zedekunde, godsdienst en menschelijkheid voorgeschreven, indachtig, zich zelve en de nakomelingschap wenschen te behoeden voor het verwijt, niet bij tijds ter afwending van een schreeuwend onregt, openlijk, zooals vrije mannen betaamt, voor ongelukkigen 111 de bres te zijn gesprongen, en den Koning in zijn verzet tegen het onteerend tractaat te hebben onderschraagd.

UTRECHT, 22 Jan. 1872.

II.

Maar, zoo beweert men, het geldt hier geen gewoon ontwerp van wet, geene binnenlandsche maar eene buitenlandsche aangelegenheid, een Tractaat, en uw petitionnement zou den Koning in de moeijelijkste verwikkeling kunnen brengen, het Land welligt in gevaar. Het is alsof zelfs de nieuwere geschiedenis dien scherpzinnigen Publicisten vreemd is, het Volksboek zelfs van den Hoogleeraar, oud-Minister Bosscha. Reeds een paar dagen geleden,

Sluiten