Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NAWEEËN VAN DEN AFSTAND DER RUST. De verantwoordelijkheid der Ministers.

m.

Ik hob mij gister gehaast, ten behoeve der medc-ondertcekenaren van het Adres aan den Koning, don inhoud der afwijzende beschikking van 8 Februarij jl. te doen afdrukken. Uit de daad zelve der koninklijke bekrachtiging op den 20 Januarij bevorens, wisten wij reeds dat onze poging mot den meesten spoed door de Ministers was verijdeld. Maar zooveel blijkt uit het rescript van 5 Februarij, dat Z. M. de verantwoording van al het gebeurde aan zijne Raadslieden heeft willen laten, ook die van het in den wind slaan van de eerbiedige vertoogen, waarin ter elfder ure de noodzakelijkheid was aangedrongen, om in overeenstemming met het gebod van Art. 57 der Grondwet, en naar de analogie van Art. 382 n°. 8 van het Wetboek van Burgerl. Regtsv., de aan de Tweede Kamer onthouden Elminesche stukken, tegelijk met de terugzending van het wetsontwerp betrekkelijk den afstand der Guinesche Kust, alsnog mede te deelen. Voor de Tweede Kamer eischt de Grondwet immers wel meerder, maar althans niet minder licht dan voor de Eerste, en onder de bescheiden, door MiU Graven overgebragt, behoorden smeekschriften, die niet enkel de eene, maar beide Kamers betroffen. Intusschen de handhaving van hun regt thans aan de Staten-Generaal zelve overlatende, zal ik over de ware strekking van het Adres van 18 Januarij 11. niet verder uitweiden, maar alleen doen opmerken, dat de lof in de Saturday Keview van 10 Februarij aan de bekwaamheid der Britsche Diplomatie ton deze toegezwaaid, weinig vereerend en geruststellend klinkt voor de onze;1) terwijl gewis na het misbruik, door de Ministers der Tweede Kamer van het \ otum gemaakt, die van stukken van beslissenden aard verstoken

') »The Government may fairly adduce the treaty as an illustration of the benefit which the country may derive from the unostentatious activity of its diplomatic agent* and of their chiefs at the Foreign-Office".

Sluiten