Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dagen van Octobcr 1861 op last van Nederlandscho autoriteiten, met voorlezing van een zeer geheimen brief, waarvan ik geen afschrift heb kunnen bekomen, tijdens mijne artikelen tegen 's Konings reize naar Parijs wedervaren is, kan uit het Archief van het Ministerie van justitie blijken; en gewis daarbij ook, hoe weinig die onhandige flaauwhartigheid mijn anti-Bonapartisme heeft beteugeld. — Zoo de wrevel, waaraan misschien in de jongste weken, de afreize van den Duitschen en van den Oostenrijkschen Gezant toe te schrijven is, ditmaal daaruit is voortgesproten, dat de Koning der Nederlanden, zich niet heeft laten overreden naar Berlijn te gaan, om er uit zuivere pligtpleging de Keizers te ontmoeten, zijn wij, geloof ik, op den beteren weg, dan toen men door toegeeflijkheid aan de eischen van den overmoedigen parvenu te Parijs, diens gunst hoopte te winnen of zijn toorn te verbidden. Het gevaar dat van 1852—1866 uit Frankrijk dreigde, is sedert naar het Noorden en Oosten verdubbeld overgewaaid. Allen, wie wij zijn, en van welke kleur of rigting, hebben wij belang bij het ongekrenkt behoud van onze vrijheid en onafhankelijkheid. Waar het deze geldt, zwijgt elke partijschap. Daar behoort de pers uit éénen mond, het heilig vuur bij de Natie aan te kweeken en te onderhouden. En in 't bijzonder in dezen hagchelijken tijd, ben ik het met den heer van Reenen eens, dat hoe lang zoo min in de Staatsvergadering bitterheid, dat van dag tot dag meer een verzoenende geest moet heerschen. — Doch aan den anderen kant gaat het niet aan, de waarheid in gedwongen uitdrukkingen te verbloemen, en het Land welligt te laten verloren gaan, om middelerwijl den Ministers een zoete rust te verschaffen. In de Staten-Generaal hoopt men iets beters aan te treffen, dan hetgeen men vóór 1848 met den schimpnaam ja-broêrs, naderhand met dien van stemmachines heeft bestempeld. Wat minder onvruchtbaar gekibbel over Kerk, Staat en over het Onderwijs, over de herziening van het stelsel van belastingen, wat meer gehandeld waar het 's Lands verdediging betreft. De parlementaire debatten over de inrigting van het Leger hebben reeds al te veel kostbaren tijd verspild. Een kloeke maatregel bij Koninklijk Besluit door den Minister Graaf van Limburg Stirum met al de

Sluiten