Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

val van den Minister v. Stirum zou bedoelen. — Dit ware gewis het middel niet om den glans der Kamer in de openbare meening te verhoogen. Het spreekt van zelf, dat het constitutioneel gemeen overleg onbewimpelde waarheid eischt, en dat zoo ergens, bij de beraadslaging over kosten der verschillende takken van de huishouding van Staat, het beleid der Regering zonder aanzien des persoons en in 's Lands welbegrepen belang, ter sprake gebragt moet worden. Daar, zoo ergens, zijn nuttige wenken en vermaningen even welkom, als dienstig. Maar wie den gang der debatten over de onderscheidene hoofdstukken pleegt te volgen, merkt zonder moeite op, dat sommigen op grooten afstand» met een' verrekijker worden beschouwd, en met eenstemmige welwillendheid bejegend, terwijl de ontleding der posten van andere hoofdstukken met mikroskopische naauwkeurigheid en als met een loupe worden nagegaan, om dan, hoe nietig wel eens de som zij, ter kwelling en afmatting van den Staatsdienaar, die niet in de gunst van het Parlement deelt, fel te worden bestreden. — Erger is het, als het verwijt de Regeerkunde zelve treft, wanneer men over het diep verval van de gewigtigste zaken, over het gebrek aan doorzigt en veerkracht van den tijdelijken bezitter der portefeuille klaagt. Wat hier of daar, bij eene Afdeeling van Justitie, Finantiën of Binnenlandsche Zaken, zonder nadeel in 't openbaar kan gezegd worden, zou in onze dagen soms zeer gevaarlijk kunnen zijn bij het bespreken van een of ander punt van Diplomatie, van onze Defensie te Water of te Lande, in het Moederland of in de Koloniën. Yan de kolossale Zeemagt der Britten, die wel iets lijden kan, mag zonder gevaar voor de belangen van die groote Mogendheid gezegd en geschreven worden, dat zij ietwat in verval is. Bij ons schijnt het sedert de gebeurtenissen der laatste jaren voorzigtiger, hoe lang zoo meer van het al te weinig gebezigd Comité-generaal (G.wet Art. 96) bij het behandelen van netelige onderwerpen en die uit den aard deizaak geheimhouding vorderen, gebruik te maken. Bij het gluipen en loeren van den vreemdeling, die toch reeds dikwerf al te zeer van hier door verklikkers verneemt, wat er gaande is, behoort men niet alles aan den klepel te hangen en aan de geheele wereld

Sluiten