Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mannen zou kunnen tellen, terwijl de beide andere afdeelingen (de XXV en XX.VI Sagies) hoewel minder, echter ook duizenden op de been kunnen brengen? Zou men zich op zulk onbekend terrein wagen? Waarlijk niet. Men moest, gelijk nog onlangs in 1832, de Noord-Amerikanen, en gelijk voorheen de Vlootvoogden der O. I. Compagnie hadden gedaan, men moest op de kust kruisen, die eenigen tijd blokkeeren, op een of ander punt losbranden, vernielen en platschieten. De oorlogsvaartuigen behoorden meer aanhoudend of van tijd tot tijd ontzag in te boezemen, en den Nederlandschen naam in het belang van den handel, te doen eerbiedigen. Aan onderwerping en inlijving van het even trouwloos als trotsch en hooghartig Volk, viel naar het berigt der Heeren van Loon en Ritter, volstrekt niet te denken. „Het is de kommissie zoo op die plaats (te Taroemon) als te hinkel voorgekomen dat eene vriendschappelijke verhouding en betrekking tot en met het Nederlandsche Gouvernement maar in het geheel geene onderdanige, die lieden niet onaangenaam zouden zijn." — Die Gecommitteerden erkennen op vele plaatsen de juistheid der beschouwing van den ouden Valentijn, en beamen en bestrijden geheel of gedeeltelijk de verslagen van hun voorgangers Mac Gillavry, van Basel en Michiels. Zijn die vroegere en latere inlichtingen aangaande het Staatswezen en den Volksaard van Atsjien in de Indische Archiven of bij de Koloniale Regering te Batavia en 's Hage verkrijgbaar, eenvoudig versmaad en niet eens geraadpleegd of roekeloos in den wind geslagen ? — Van het geheel verwerpelijk denkbeeld van eene landing, werd in de Memorie der H.H. van Loon en Ritter dit ter waarschuwing gezegd: „De groote bevolking, hoe weinig ook gewoon aan geregelde gevechten, of met wapenen om te gaan, de onbekendheid van het terrein, de vele vermoeijenissen die do soldaat alsdan gewoonlijk moet ondergaan en waarvan hij niet zelden het slagtoffer wordt, dit allen moet ons afhouden van het doen eener landing op Atsjien zelve, die toch geen doel zoude hebben, daar de plaats door eene blokkade veel meer te dwingen is. Door eene blokkade belet men den handel en de Sultan heeft geen inkomsten, als die hij door

10

Sluiten