Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Europa zelf tegen den eigenwaan van onze annoxie-politiek zou doen ondergaan. Er zijn in dat opzigt, reeds niet te miskennen zwarte stippen.

Men bedenke het wel, de maarschalk Prins de Ligne heeft het opgemerkt, elk generaal is geen veldheer, en zoolang de oorlog zelfs in Indië impopulair is, kan hij zonder het bezielend vuur en de geestdrift zijner troepen, die wel ter slagtbank slepen, maar niet overwinnen.

UTRECHT, 20 Mei 1873.

DE AANSTAANDE GEMEENTELIJKE VERKIEZINGEN. VERDRAAGZAAMHEID.

Eene herinnering uit Noord-Brabant.

Pas verlost van hetgeen G. K. van Hogendorp de „stuipachtige bewegingen" der regtstreeksche verkiezing tot de StatenGeneraal zou genoemd hebben, worden wij al weder, nog vóór de bezorging der stembriefjes, door den rusteloozen ijver van de kerkelijke partijzucht niet tevreden met de behaalde overwinning, in rep en roer gebragt. Zoo lang men met elkander in gezelligen kring vereenigd aanzit, zingt, danst of springt, in Schutterij of Weerbaarheid de wapenen hanteert en vaderlandsche liederen getuigen der goede gezindheid vrolijk en met ongedwongen hartelijkheid aanheft, is men ook bij het scherpst verschil in denkwijze, op den besten, meest vriendschappelijken voet. Maar komt de stembus den genoegelijken vrede verstoren, zoo rijst eensklaps het schrikbeeld van Filips II en Alva voor het verwilderd oog en Vaderland, Protestantisme en Oranje schijnen bedreigd, waar na 3 eeuwen, eenige plaatsen in den Gemeenteraad, ter behartiging der huishoudelijke belangen van onze bloeijende stad, vervuld moeten worden! Het is een Grondwettelijk beginsel sedert 1795, sedert bijna 80 jaren derhalve, in Nederland erkend en gehuldigd, dat de belijders der onderscheidene godsdiensten alle dezelfde burgerlijke- en burgerschaps-

Sluiten