Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Regerings-Commissarissen op die Congressen als Vertegenwoordigers van een Staats- en Nationaal belang, de ondubbelzinnige deelneming der beide Gouvernementen is gebleken, gedeeltelijk door de officiële aanmoediging van zulk verblijf over en weder, van een drietal Zuidelijke en van een drietal Noordelijke Studenten aan do Hoogescholen van beide Landen. Hot verleenen van subsidiën uit 's Lands kas tot het bezoeken van de Duitsche universiteiten, is in België niet vreemd, en was onder de Regering van Koning Willem I, sedert het bestuur van Openbaar onderwijs aan den verlichten Anton Reinhard Falck was toevertrouwd, en nog later aan de orde.

Welligt kon het ook nog een punt van onderzoek en ovorweging uitmaken, in hoeverre tot het vinden der benoodigde gelden, de tusschen Holland en België nog onvereffende quaestie der Beurzen, (niettegenstaande de wet van 19 December 18641), dienstig zou kunnen worden gemaakt, — in 't bijzonder om Noord-Nederlanders meerdere gelegenheid tot Academische studie in het Zuiden te openen. — Hetzij genoeg ten deze tot de wisseling van lezenswaardige Nota's en Memoriën in 1868 en 1864 tusschen den tegen woordigen Nederlandschen Minister van Buitenlandsche Zaken, destijds Gezant te Brussel, Baron Gericke van Herwijnen, ■> en den Minister Rogier, kortheidshalve te verwijzen 2) — een strijd, zoover bekend, tot heden onbeslist.

Ik heb de vrijheid genomen, mijne denkbeelden aangaande den omvang van onze taak en de mogelijkheid der verwezenlijking van Snellaert's lang gekoesterden wensch nader te ontwikkelen. Hoogst aangenaam zal het mij zijn, het oordeel van mijne geëerde medeleden met eenigen spoed te mogen vernemen, om, ware het doenlijk, reeds in het najaar van 1873 bij de opening van den nieuwen Academischen cursus, de zaak in het leven te zien treden.

') Relative aux fontlations en faveur rfp l'enseignement public, ou au profif den boursiers.

2) Verg. de Docnments parlementairen et diseussions concernant la rfaision de la Législation sip- les fondations d'Instruction piiblique (Bruxell. 1835) T. II. 266—297 (Négociations avec la Hollande).

Sluiten