Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tocratisch" streven een, dunkt mij, tamolijk zwak getuigenis. — Ons plegtanker blijft in mijne overtuiging en naar de leer in dc grondwet uitgedrukt, de zamensmelting van het monarchaal, hei aristocratisch en het democratisch beginsel.

Ik kom tot do zeer verpligte tegenspraak in het kerkelijk weekblad de Hervorming (2 October jl.). Op de vraag, waarom ik heb nagelaten, den Modet, den Bogerman, der XIX0 eeuw klaar en duidelijk te vermelden? kan, geloof ik, hot antwoord volstaan, dat de Standaard, do tolk van Mr. Groen van Prinsterer en van Dr. A. Kuijper mij blijkbaar wel heeft verstaan, die, terwijl andere bladen het stilzwijgen bewaarden, mijn boekje het eerst heeft aangekondigd en bestreden. Tegen de drie Predikanten, welke de Hervorming in hare bescherming neemt, sedert Leden der Staten-Generaal geworden, was mijne hoofdgrief, niet dat zij in de Tweede Kamer „kerkelijke stoutichheden" zouden hebben gebragt, maar dat zij de schoone regels in den wind hadden geslagen: „Hoe genoeglijk rolt het leven Van den Christenleeraar heen,

Die zijn pastorij, hoe kleen, ')

Voor geen Konings slot, zou geven!"

Hun voorbeeld scheen later maar al te zeer de eer- en heerschzucht van andere Predikanten gewekt te hebben, zoodat wij immers bij de jongste verkiezingen tot de Staten-Generaal, behalve de candidatuur van Dr. Kuijper, met die van nog een anderen Geestelijke in Friesland, bedreigd werden. Het werd hoog tijd, de gronden voor de uitsluiting der Leeraars van eenige Godsdienstige gezindheid, zonder onderscheid, in 1831 gelijk vroeger en later ontwikkeld, maar inzonderheid door de Staatsraden van Pabst tot Bingerden, Borret, van Lijnden van Hemmen, M. W. de Jonge, en door hunne medeleden Cats en Piepers aangedrongen, in het fraaie werk van de Bosch Kemper medegedeeld, nader in te scherpen.

Ik vermeet mij niet de geschiktheid te betwijfelen van mannen, die hetzij tot Lid van den Raad van State, hetzij tot Inspecteurs

') c- Scholl van Egmond, aan Dr. J. J, Burgerhoudt, (1825).

Sluiten