Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men hij het sluiten het ten onderbrengen, dut is, het veroveren van Atchin bedoelde { Aldus hield het verdrag de kiem in, later tot regtsgrond om den oorlog te verklaren, misbruikt. Ik heb zoolang mij heugt, G. H. niet geschroomd bij publiek e aangelegenheden, hetzij dan daartoe uitgenoodigd of wel ook ongevergd geene inenschenvrees kennende, mijn gevoelen ronduit te kennen te geven. En daar het dan toch de pligt van den Staatsburger is, hoe weinig hij persoonlijk daartoe kunne bijdragen, ten minste te beproeven een staat van zaken te helpen stuiten, dien hij met anderen betreurt, zoo aarzel ik niet den voorstanders van den oorlog ook na de verovering van den Kraton en trots de cholera, die honderden van onze dapperen heeft weggemaaid en het droevig overschot evenzeer op de jammerlijkste wijze zonder nut voor het Vaderland kan doen omkomen, het voorbeeld der Engelschen en Russen in Noord-Holland, in 1799 en nogmaals der Engelschen in 1809 in Zeeland te herinneren, toen tot tweemalen kolossale krijgsverrigtingen aanvankelijk met uitstekend geluk bekroond, door den Hertog van York, een Prins van den bloede, als Opperbevelhebber zijn gestaakt. Ik wijs op de mislukte, niet minder grootsche expeditie naar St. Domingo in 1802, waar de gele koorts het Legerhoofd Leclerc, den schoonbroeder van den eersten Consul Bonaparte met een tal van braven deed sneven. Dat de Kraton door onze troepen na zoo groote inspanning en verliezen, gedurende ettelijke weken, is bemagtigd, is voorzeker eene voldoening voor den moed en het beleid van onze Nederlanders, door de geheele Natie als een heugelijk berigt toegejuicht, omdat tegenover het buitenland, in Indië zoowel als in Europa, de krijgseer ongekrenkt is bewaard of hersteld. Maaide Kraton is Atchin niet, en de oorlog om de peper gevoerd, zou als men enkel op hot materieel Staatsbelang te letten had, toch niet peperduur mogen worden. Doch er is meer. Een volksoorlog, gelijk die der Atchinezen, behoort ons voor het te laat zij, de oogen voor de waarheid te openen; Napoleon meester van den Kreml te Moskou, vlugtto eerlang op eene ijsslede uit Rusland, terwijl duizenden en duizenden in de Berezina werden verzwolgen. Joseph Bonaparte moest tot twee malen de hoofdstad Madrid in

12

Sluiten