Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allerijl verlaten, en heeft die nooit weder gezien. — En vergeten wij onze Voorouders en het door Philips verwenscht hoekje lands, ce maudit angle de paga, zooals een Spaansch Jesuit in 1G00 het onverwinnelijk Holland noemde? — Voor eene hoogere magt, de magt der cholera, buiten en boven het bereik van den sterveling, kan men zonder vrees voor het geknakt prestige, ootmoedig zwichten. Laat men openhartig en volmondig belijden gedwaald te hebben, en zich in dat onbekend Atchin, land en volk beide, deerlijk te hebben vergist. De openbare meening, krachtiger dan alle parlementaire interpellatiën, kan het tijdstip van het einde van den noodlottigen oorlog verhaasten, en is daartoe, eens de ware toedragt kennende, zedelijk verplicht. Zoowel als de Franschen het a Berlin, a Berlin, d'un coeur léger hebben geroepen en gezongen, heeft het hier ter stede en in geheel het Rijk aan opwindend geschrijf en aan straatliederen tot hetzelfde doel niet ontbroken. Een keerpunt in de stem der Natie, de kreet, die in gansch Nederland moge weergalmen, verlaat Atchin onmiddelijk, liever heden dan morgen, ziedaar wat ik aan ulieden beter oordeel onderwerp, omdat ik met de Vaderlandsche Staatslieden van 1818, en ook als Leeraar van het Volkenregt, de heilige overtuiging koester, dat het volk van Nederland alleen de wapenen mag dragen om den vrede te verkrijgen of' te behouden.

UTRECHT. 13 Februarij 1874.

WAAR IS IN DIT OOGENBLIK DE NEDERLANDSCHE

REGERING?

De Eerste Minister van Groot-Britannië heeft dezer dagen in het parlement het voorstel tot administrative scheiding van Ierland vooral bestreden, op grond der hooge noodzakelijkheid van het behoud van eenheid, veerkracht en klem van gezag in 's lands bestuur, en op eene meer dan ooit aanstaande Wereld-crisis gewezen, tegen welke men zich door de vereeniging der gansche nationale magt, had voor te bereiden. Die taal van den weisprekenden Disraëli maakte een zóó diepen indruk, dat het

Sluiten