Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE INDISCHE POLITIEK VAN EEN NIEUW BEWIND.

Tot op do verpletterende meerderheid van stemmen, met welke de Eerste Kamer het voorstel Hartsen heeft aangeno. mon> liep de Volksvertegenwoordiging in hare beide Afdeelingen, met opzigt tot Atchin, in het gareel van den Minister van de Putte. Die meerderheid heeft thans deels uitdrukkelijk, deels stilzwijgend met het stelsel van annexatie op Sumatra gebroken; na de stroomen bloeds vóór en na de bezetting van den duurgekochten Kraton vergoten; na de millioenen, anderhalf jaar lang even onwettig als roekeloos door den ontwerper der Indische comptabiliteits-wet, voorheen zóó naauwgezet Puritein, aan het doordrijven van den oorlog verspild, heeft het gezond Nederlandsch verstand zijne kracht hernomen. De Natie laat zich niet langer door zwetsende Indische proclamatiën en officiële brieven misleiden. Wel verre van den krijg reeds geëindigd en Atchin als veroverd en te onder gebragt of tot onderwerping gereed te beschouwen, ziet zij met weemoed de dapperen in den Kraton en in de nabij gelegen sterkten, door eene hoe lang zoo meer aangroeijende, verbitterde en onversaagde bevolking met lijfsgevaar bedreigd, en daarbij aan al de ellende van besmettelijke ziekten ten prooi; zoodat wij sedert de laatste telegrammen, ons hartelijk zullen mogen verblijden te vernemen, dat de achtergebleven onbezweken bevelhebber Pel en zijne moedige lotgenooten, vrijheid en leven, met handhaving van Neêrlands eer, hebben behouden. Maar de twee mislukte expeditiën, de kostbaarste en grootste, ooit uit Java ondernomen, hadden immers de verovering of voor het minst de bestraffing en vernedering van Atchin ten doel ? en waanden niet alle tolken der ministriöle pers, hier zoowel als in Indiö, zich in zeer korten tijd volmaakt zeker van de schitterendste overwinning, van de meest duurzame vestiging van het Nederlandsch gezag in dat hoekje lands, door de bedachtzame Engelschen zoowel als door ons wijzer voorgeslacht te allen tijde zorgvuldig ontzien? — Enkele stemmen mogen nog in de jongste weken van het zieltogend Ministerie van de Putte, wel eens van de noodzakelijkheid van een derden krijgstogt tegen Atchin

Sluiten