Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

matie moeten gerekend worden. Dit is ook het stelsel van andere Zeeen Koloniale Mogendheden; van Frankrijk en Engeland getuige de strijd over Taïti, door het onuitputtelijk geduld en beleid van Guizot en Aberdeen beslecht, maar ook zelfs van Rusland, waar het Département asiatique en het Institut des langues orimtales onder het Ministerie van Buitenlandsche Zaken geplaatst zijn '). De Indische Internationale betrekkingen zijn onafscheidelijk van allerlei moeijelijkheden met prikkelbare Europeesche Kabinetten en de overweging van al zulke bezwaren zal — met het doen herleven van het gezag der Diplomatie — voortaan weder eene vredelievende Politiek op Java kunnen waarborgen tot herstel van ons prestige, juist door den avontuurlijken en rampzaligen oorlog tegen Atchin het meest geknakt.

UTRECHT, 19 Julij 1874.

HET MINISTERIE — DE VERTEGENWOORDIGING — DE NATIE.

I.

Sedert eemge weken, beleven wij te's Hage, een nooit vertoond schouwspel; in stede van don feilen en hardnekkigen strijd, waarin telkens lang gesarde en getergde Ministers, hetzij na uitputting van alle krachten, ten laatste wel moesten bezwijken of eensklaps door een of andere sluw beraamde motie werden veroordeeld, is thans de verstandhouding tusschen het Parlement en het Kabinet, ongehoord welwillend. Terwijl het tegenwoordig Hoofd van het Bewind van 1866—1868 ontbinding op ontbinding stapelde desniettemin met zijne Ambtgenooten, trots het onverwacht hulpbetoon van 1200 Staatsburgers uit alle oorden van Nederland, die het wangedrag der Tweede Kamer luide afkeurden, ten doode gedoemd den zetel moesten ruimen, aanschouwen wij thans met klimmende verbazing, tusschen dienzelfden Raadsman deiKroon met zijne nieuwe medeleden en de meest nog uit diezelfde hatelijke en wrokkende bedillers van weinige jaren geleden zamen-

') Zie het Animaire diptomatiyue de L'Empire de Rttssie.

Sluiten