Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gestelde vertegenwoordiging, plotselijk eene harmonische zamenwerking, die voor velen stof tot blijdschap, hun voor 'sLands heil gulden dagen beloofde. De nog onlangs met schimp en smaad overladen Heemskerk wordt nu niet zelden een groot Staatsman genoemd en in éénen adem met zijn vinnigen belager Thorbecke vermeld; dagbladen en particuliere brieven uit de Residentie, wijd en zijd door de pers verbreid, weergalmden van den lof der zegevierende welsprekendheid, door de overige Ministers bij het verdedigen der Staatsbegrooting in meerdere of mindere mate ten toon gespreid; met verrukking en opgetogenheid sprak men van eene begaafdheid die men niet had vermoed en die zoo lang scheen te hebben gesluimerd. Of de elkander bijna dagelijks en niet zeer kiesch afwisselende politieke gastmalen, feestdronken en schitterende soirees een tal van anders zoo stugge en onhandelbare Leden der Staten-Generaal hadden verlamd, bedwelmd of ontwapend, genoeg de eenparige goedkeuring der Begrooting voor binnen- en buitenlandsche zaken, justitie en koloniën evenaarde of overschaduwde zelfs de gedweeheid der voormalige Eerste Kamer uit de beste jaren van Willem I.

Slechts de hoofdstukken marine en oorlog vonden tegenkanting; het eerste werd na eene ligte schermutseling, het tweede niet dan na een hevig gevecht bekrachtigd. Een spotvogel mogt vragen, waarom de twee Ministers met de verdediging dier Hoofdstukken belast, niet ook gedacht hadden aan het

„ Tout s arrange en dinant dans le siècle oü nous sommes,

Et eest par des diners qu'on gouverne les hommes."

Toch zal de in het duister schuilende sleutel van het raadsel wel elders moeten gezocht worden, en de ware reden van die zeldzame en geheel onverwachte overeenstemming van de Tweede Kamer en de Ministers, van ernstiger aard zijn. De Natie zou haar gewis van harte toejuichen, indien die overeenstemming uit het levensbeginsel der constitutionele Monarchie, uit een opregt gemeen om-Ie;/ voortsproot, uit de overtuiging, dat de daden en maatregelen der Regering de bevordering van s Lands welzijn en niets anders beoogen, en dat de behartiging van onze duurste en hoogste belangen aan de bekwaamste en braafste

Sluiten