Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZAL NIET DE BENOEMING VAN Mr. J. W.VAN LANSBERGE WORDEN INGETROKKEN?

II.

Als do stem van het Nederlandsche Volk in do Raadszaal van zijne Vertegenwoordigers verstomt, en de Ministers juist dat oogenblik schijnen te hebben verbeid en uitgekozen om hunnen slag te slaan, de constitutionele middelen ontbreken niet om die stem in ernstige taal hetzij in de pers, hetzij in openbare Vergaderingen of in eerbiedige Adressen, te doen hooren. Reeds heeft zij zich onmiddelijk in de groote koopstad, het naast bij de Indische belangen betrokken, maar ook in de Residentie zelve te Arnhem en hier in de afkeuring van het waagstuk der benoeming van den heer van Lansberge onmiskenbaar geuit. En het is ter afwending van het gevaar der uitzending van dien diplomaat naar Batavia, eenc gelukkige omstandigheid, dat die in een onbewaakt uur verkregen benoeming op het vernemen der verbazing en der ontevredenheid buiten de Kamers, nog tijdig kan worden herroepen, zonder eene nieuwe Ministeriële crisis te doen ontstaan. Er moet niet geklaagd, er moet gehandeld worden.

Wanneer voortaan de Hoofden der Departementen van Algemeen Bestuur, eeniglijk verdiensten huldigen en hunnen blik daarin helder laten rondgaan; wanneer zij op deugd en bekwaamheid lettende, met don geest en de behoeften der Natie, niet met partij-berekening willen te rade gaan, niemand onzer zal eene verwisseling van personen op hetStaatstooneel,wenschelijk achten. Men is, evenals de Kamers, over 't algemeen met het Kabinet vrij wel tevreden. Maar een goed paard struikelt wel eens, en onze behendige debaters in het Parlement zijn enkel daarom, nog geene ervaren Staatslieden. Het bewijs ligt in hunne voordragt van den heer van Lansberge, gelijk in sommige andere keuzen, op welke als voldongen en niet meer te veranderen feiten, het overbodig is terug te komen. — Doch hier, bij de vervanging van den Gouverneur-Generaal Loudon, die al meer dan een jaar geleden had behooren te geschieden, staan de hoogste

Sluiten