Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan ook in het vorig jaar do eersten zijn geweest, om aan het aanzoek uit Rusland gehoor te geven en de Leden der Internationale zamenkomst zoo wellevend als gastvrij bejegenen. Doch hetgeen men te Brussel hetzij dan met of zonder voorbehoud, meent te kunnen doen, is voor den Haag geen regel of rigtsnoer. België is een volkenregtelijk voor altijd onzijdig verklaarde staat, als zoodanig onschendbaar, maar dan ook niet in elk opzigt even vrij en onafhankelijk in zijne bewegingen, in zijn doen of laten, als wij. Aan den anderen kant is het krachtiger en beter dan wij, door de Groote Mogendheden tegen de onverhoedsche aanranding van buiten, gewaarborgd en beveiligd; het meest door den niet- twijfelachtigen steun van het Kabinet St. James. — Het Kabinet te Brussel behoorde naar het schijnt te beseffen, dat het van 1830 af, van zijn oorsprong tot heden nooit getrouwer vriend dan Engeland gehad heeft, en dat de standvastige diplomatische onthouding der Engelschen van het Congres eene waarschuwing en aanwijzing van den valstrik beteekent, voor de nog overgebleven vrije Staten van het Vasteland gespannen. Maar wat van deze beschouwing zijn moge, voor onze eigen Regering zal het toch wel na de uitgave en overweging zoo van het Russisch ontwerp als van de Artes de la Conférence de Bnixelles in den Belgischen Moniteur van 1 Eebruarij j. 1. met nog eene Bijlage (Annexe) verrijkt, als eene onmiskenbare waarheid vaststaan, dat, hoe zwak en toegeeflijk zij zelf en hare gevolmagtigden zich te Petersburg mogten betoonen, desniettemin alle Handelingen en Besluiten van die hervatte internationale zamenkomst ijdel en onvruchtbaar zouden zijn tegenover de bepaling van Art. 57 der Grondwet, tegenover het verbod van éénige verandering wettelijke rechten betreffende, dan met goedkeuring der Staten-Generaal tegenover den eed, door den Koning afgelegd, dat hij met al zijn vermogen de onafhankelijkheid en het grondgebied des Rijks zal verdedigen en bewaren, dat hij de algemeene en bijzondere vrijheid en de regten van alle zijne onderdanen zal beschermen. — Men heeft het ontwerp met al zijne Brusselsche wijzigingen maar vlugtig in te zien om zich terstond te overtuigen dat het van het begin tot het einde

Sluiten