Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne zoete mijmering onaangenaam wakker geschud te moeten worden. België en Zwitserland niet alleen, de door hunne bestemming neutrale Staten, maar ook het in zijn doen en laten dusverre geheel onafhankelijk Nederland krijgt — moet men aan de geruchten geloof slaan — regtstreeksche of zijdelingsche berispingen en waarschuwingen; de drukpers, de hier te lande nooit verstooten uitgewekenen, Priesters of leeken, zonder onderscheid, mishagen te Berlijn. En toch geene maand geleden stonden wij — zoo heette het — op een ongeloofelijk goeden voet met den nabuur, en de Roode Adelaar van den Minister de Willebois en de reis van Prins Alexander waren daarvan nog al uiterlijke teekenen. — In 't kort de hekken zijn verhangen. Van December 1851 af tot 1 Julij 1866, hebben wij Lodewijk Napoleon naar de oogen gezien, en jegens dien Geweldenaar alle blijken van de uitgezochtste hoffelijkheid uitgeput, Grootkruisen en bezoeken verspild, aan den Graaf van Meudon (Pion Pion) zelfs eene officiële gastvrijheid bereid, en wat niet al armzalige, een vrij Land en \ olk onwaardige handelingen meer gepleegd, in mijne AntiNapoleontische ] ertoogen, gelijk in den dezer dagen zoo algemeen en goedkoop verkrijgbaren Twintig jarigen Strijd telkens vruchteloos ontraden of geschandvlekt. Van Augustus 1866 tot September 1870 werden wij na de inlijving van Hannover en Keur-Hessen, door hoop en vrees, tusschen Berlijn en Parijs geslingerd; en thans zouden wij gedoemd zijn, beginsel- en gewetenloos de knie te buigen voor hetgeen de gril of norsche aanmatiging uit het Oosten of Noorden, die te voren ook voor het Napoleontisch Keizerschap hebben gekropen,den Goddank nog vrijen Nederlanders als wil en wet zou trachten op te leggen? Nooit of nimmer. Tegen al die bangmakerij zal het besef van eigenwaarde, het zedelijk- en regtsgevoel, zal de moed en geestkracht van het kloek voorgeslacht geërfd, ons beter dan nieuwe toegeeflijkheid aan even onredelijke als vermetele eischen, beschutten en beveiligen. Moet men eenige beteekenis hechten aan de tijdingen, die volgens de lndèpendance te Brussel in omloop zijn, dan zijn aan het Belgische Kabinet en ook aan de Zwitsersche Regering de pligten van de neutrale Staten voor het geval van een (derhalve

Sluiten