Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om verheft niet eens een of ander groot en scherpzinnig Geleerde op het voorbeeld van den corbiedwaardigen Arndt, zijne stem voor de regten dier Vrijstaten? Waarom drukt niet ook hij, even als die grijsaard in het dolzinnig Parlement te Frankfort, zijne eerbiedige bewondering jegens Holland en de Hollanders uit? Het kiielt in Duitschland van Leden derMaatschappij vanNederlandsche Letterkunde te Leiden; Leden van de Koninklijke Academie der Wetenschappen te Amsterdam, van de Belgische Academie, van andere Letterkundige Genootschappen ontbreken ook niet; is noch bij den een, noch bij den ander, noch bij eenigen gast der Lcidsche of der Brusselsche Eeuwfeesten zooveel betamelijk gevoel van erkentelijkheid overgebleven, om zoo maar ieder oogenblik beurtelings of gelijktijdig, België of Nederland straffeloos te laten beschimpen of bedreigen i Heeft België b. v. openlijk aan de verdiensten van Ranke en Pertz, van o. Beumont en Mommsen, van Dove en Helmholtz hulde gebragt, hoe komt het dat niet een dier Mannen van Wetenschap in de bres springt voor dien welwillenden en hatelijk aangevallen neutralen Staat? of waarom tracht niet een van hen toegang ten Hove, op den Rijksdag of bij de Ministeriën hebbende, omzigtig diplomatiserend den storm van Jupiter tonans af te wenden ?

UTRECHT, 13 April 1875.

WORDT HET ONAFHANKELIJK BESTAAN VAN BELGIË WAARLIJK BEDREIGD? — NEÊRLANDS PLIGT.

„II est si rare de voir des usurpateurs heureux jusqu ;'i la fin, que les Princes devroient être revenus de 1'injuste manie d'envahir le bien d'autrui sans cause légitime."

Baron de Bielfeld, (Pruissisch diplomaat) Institntioms politifiies, T. II. Ch. VII.

W ij leven in eene eeuw van verrassende wendingen, van de opkomst en verheffing, maar ook van den val en ondergang

Sluiten