Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d'une manière, directe et visible, des querelles des Souverains; le ciel 11e fait point de miracles pour arrètcr Ie cours dos injustices que comniettent les usurpateurs et los ïirans" was toch te eerlijk en te schrander tevens, 0111 niet door het verschijnsel getroffen te worden, dat het gepleegd onregt doorgaans al zeer weinig gedijt.

Het voorbeeld van Hannover en Keur-Hessen, van Frankfort en Nassau in 1866 in vollen vrede onverhoeds overvallen — om niet van den Elzas en van Lotharingen te gewagen — toont onwedersprekelijk, dat de lessen van Bielfeld te Berlijn niet zeer stipt worden betracht. Sedert 30 jaren wordt België in die hoofdstad door een doorslepen Staatsman, Nothomb, vertegenwoordigd, die er gedurende al dien tijd in hoog aanzien heeft gestaan. En toch heeft die Gezant, naar het schijnt, de uitbarsting van het misnoegen van den Kanselier van het Duitsche Rijk tegen de Belgische Regering niet kunnen afwenden, evenmin als de onedele bespotting der Neutraliteit van zijn Vaderland in den van hatelijkheden krielenden Kladderadatsch; noch hetgeen veel ernstiger is, de versche bedreigingen in het Keulsche Dagblad tegen België geuit, door de Indépendance als ongehoord („incroyable") bestempeld. — Wat hebben al die aanvallen te beduiden in het zelfde oogenblik, dat men zich te Berlijn over de Belgische drukpers op zoo hoogen toon beklaagt? Verraadt dit al dan niet een vijandigen toeleg? — Ook aan Nederland en aan Luxemburg, elk in 't bijzonder, verhaalt men, dat Nota's meer of min in denzefden geest zouden gerigt zijn en wie op het aanhoudend heen- en wedertrekken der Gezanten, vooral der voornaamste Kabinetten in den jongsten tijd een weinig heeft gelet, komt onwillekeurig tot het besluit, dat er iets gewigtigs nog in het duister schuilend gesmeed wordt. — Opzienbarend mag onder deze omstandigheden, na de ontmoeting van den Keizer van Oostenrijk met den Koning van Italië, en bij de overweging dat de Koningin van België eene Aartshertogin is, de overkomst uit Brussel naar 'sHage van de Oostenrijksche en Fransche Gezanten, Graaf Chotek en Baron Baude heeten. Wat dit te beteekenen heeft, geen dilettant kan den sluijer opligten,

Sluiten