Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET ONTSLAG VAN Mr. H. A. VAN DIJK, HOOFDCOMMIES BIJ HET DEPARTEMENT VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN.

„De Minister moet de Vader der Ambtenaren zijn, en dan kan hij veel van hen gedaan krijgen".

Gogel, Memoriën en Correspondentiën, bl. 221.

Na het zonderling communiqué uit 's Hage aan de Amsterdamsche Ct. gister in het Utr. Dagblad overgenomen, in verband met het berigt, reeds in de vorige week in de Arnhemsche Ct. geplaatst, naar luid van hetyvelk die bekwame en zeer verdienstelijke Ambtenaar ter zijde zou gesteld zijn, wordt het hoog tijd, dat het Regeringsblad spreke. Het heeft anders al den schijn, dat de waarheid in het midden ligt. Want naauwelijks eenige maanden geleden, werd de heer van Dijk op voordragt van den Minister de Willebois tot Eaad van Legatie benoemd, en de wankelende staat zijner gezondheid, die niet van de laatste jaren dagteekent, heeft hem nooit belet, zich op uitnemende wijze van zijne taak bij het Departement als Adviseur in netelige en ingewikkelde vraagstukken, te kwijten. Het zal genoeg zijn, naar een tweetal belangrijke Verhandelingen te verwijzen, uit zijne pen gevloeid: het Iets ocer het Deenseh Blokkade-Reglement van 16 Februari j 1864 en de discussie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 15 November 1865 (Bijdragen v. administratief Regt van de H.H. Fruin, Boer, enz.) en inzonderheid naar de doorwrochte Proeve van beantwoording van enkele Volkenregtelijke questiën, in verband met de onzijdigheid van den Staat (74 bl.) waarmede hij in 1866 den Tijdspiegel heeft versierd. Men mag er ongetwijfeld de wèl bewerkte diplomatische stukken bijvoegen, onder het Ministerie van den Baron van Zuylen tijdens den Noord-Amerikaanschen burgerkrijg, in de te Parijs verschenen Archives diplomatiques, van den kant der Nederlandsche Regering gewisseld. En de heer v. Dijk is dezelfde aan wiens ijver en geleerdheid men het Répertoire historique et chronologique des Traités conclus par la Hollande dejrnis 1789 jusqu'ct nos jours, een vervolg op het be-

Sluiten