Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gijsbert Karei uit die dagen (10 November) voor de vergetelheid bewaard geeft een voldingend antwoord op al de vragen en gissingen. „Ik heb mij bijna een jaar lang bezig gehouden met al wat noodig was om te dienen op het oogenblik geschikt voor onze verlossing; — wel begrijpende, dat alles dan moest gereed zijn, ten einde dat oogenblik behoorlijk waar te nemen. Dit werk heb ik met weinigen moeten overleggen niet alleen hier, maar ook in andere steden en provinciën op de allergeheimste wijze. Ik heb veel moeite gehad, om sommigen te bewegen, tot een bloot gesprek over de zaak omdat zij dezelve als te gevaarlijk beschouwden. Nogthans kon men zonder te spreken niets voorbereiden". — Ik wensch, dat velen met mij hetzelfde genot smaken en in het nagelaten boekje zelf den sluijer opgeligt zien. Daar zullen zij Hogendorps moedige geestverwanten zien, vrienden en medestanders of correspondenten en werktuigen in meerdere of minderè. mate bedrijvig binnen en buitenslands zien handelen. Maar het Gedenkschrift worde niet alleen met den terugblik op het verledene gelezen en gewaardeerd; wat ons in 1813 van de vreemde heerschappij ten laatste heeft bevrijd, datzelfde kan ons in den hagchelijken tijd, dien wij tegemoet gaan, voor de toekomst daar tegen nog heden eeniglijk behoeden. „Geen onderscheid, van partijschap noch geloofbelijdenis voor Regering, ambten en bedieningen. Alle partijschap vergeten en vergeven." Men ziet den zoon van den in 1787 uitgeweken patriot, den Generaal sedert overwinnaar te Palembang en Minister de Koek, met meer dan 100 in Engeland krijgsgevangen officieren onmiddelijk aan Willem I hunnen dienst aanbieden. Men ziet er Repelaer van Driel, het slagtoffer der Omwenteling van 1795 door den ProcureurGeneraal van Maanen, weleer wegens hoogverraderlijke briefwisseling met het Huis van Oranje crimineel vervolgd, thans bij den keizerlijken Eersten President van het Hooggeregtshof van Maanen, met Gijsbert Karei ten huize van dien President zelf op het onverwijld vertrek der Franschen onversaagd aandringen.

Het diplomatisch gedeelte van het geschrift, de steun in Engeland en Pruissen gezocht en gevonden, de brieven der Fagels en van E. van der Hoeven zijn niet het minst belangrijke

Sluiten