Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den inhoud. — Dat van Stirum en van der Duyn, Falck en Kemper, Tullingh, Canneman, van Assen en een tal anderen, wier onvergankelijke eer het blijft nevens Gijsbert Karei en met dezen aan de spits in ruimer of enger kring tot de wedergeboorte, van Nederland krachtdadig te hebben bijgedragen, ieder hunne plaats in de van vaderlandsliefde tintelende bladen aangewezen vinden, vereischt geene bevestiging.

UTRECHT, 6 Februarij 1876.

ATJEH. WAT TE DOEN?

I.

We do not know the worst; but we know, that in three canipaigns we have done nothing and sufïered much.

Lord Chatham. (1777)

De droevige en tevens hoogst bedenkelijke berigten uit Indië, dwingen mij de pen weder op te nemen. In de eerste plaats een woord van rouw, maar ook van duur verdienden dank en hulde van het Vaderland aan de nagedachtenis van den even bescheiden als kloekmoedigen Generaal Pel; aan die van zoovele dapperen, Officieren en minderen, gedurende de krijgsverrigtingen van deze derde Expeditie met hare drie voorwaarts rukkende colonnes, hetzij al strijdende gesneuveld of door de cholera en andere ziekten weggemaaid. Wèl mag een op 's Lands kosten of uit nationale inschrijvingen te stichten gedenkteeken hunne onbezweken en zelfverloochenende volharding vereeuwigen.

Maar de vervulling van dien heiligen pligt, sluit niet de ernstige en bedachtzame overweging uit van hetgeen der Regering en der Volksvertegenwoordiging thans te doen staat. Welke zijn tot hiertoe de resultaten geweest van dien oorlog te vuur en te zwaard, te water en te lande, tegen een verwoeden en op zijne onafhankelijkheid en Godsdienst naijverigen vijand, in drie afzonderlijke veldtogten gevoerd? Twee Opperbevelhebbers verloren het leven op het bed van eer; de ander, die met de verovering

16

Sluiten