Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spraak van den Generaal Knoop aan het slot der beschouwing van den veldtogt der Pruissen in 1787, te ontleenen; laat zij rijke en overvloedige stof tot leering en voorlichting der Natie putten uit het uitnemend werk van Mr. J. A. Sillem, Het Leven van Mr. Johan Valckenaer (1759-1821) dat met do fraaije opstellen van den Hoogleeraar R. Fruin en van Mr. W. H. de Beaufort over onze Staatsgeschillen van 1780—1787, de misslagen van het voorgeslacht zonder vooringenomenheid schetst, en ons voor het stooten op de klip van nieuwe partijschap en tweespalt tracht te behoeden. De jeugdige talenten in ons midden zijn daar, om het verwijt van „une nat ion éteinte" zegevierend te beschamen, om ons zelf meer vertrouwen te schenken indien de nood waarlijk eens dreigen mogt en Hannibal voor de poorten stond. De Nederlandsche Natie bestaat uit getrouwe en eenvoudige burgers, niet uit hovelingen en pluimstrijkers. Het Caesarisme is eene bestendige belaging der Vrijstaten van het Vasteland. „Dat dan een iegelijk zich vereenige rondom de zaak des Vaderlands, — roep ik van nu af met Gijsbert Karei van Hogendorp en met den Raadpensionaris van de Spiegel, onze Landgenooten toe, dat een ieder in zijnen kring dezelve helpe beschermen naar zijn vermogen; dat de noodige geldmiddelen aan den Staat worden verschaft";1) — eene herinnering te goeder ure verlevendigd door den wakkeren kleinzoon van Gijsbert Karei, Mr. H. Graaf van Hogendorp, die de nagelaten papieren van zijn eerbiedwaardigen Grootvader zoo voortreffelijk geordend heeft.

UTRECHT, 8 Junij 1876.

') Propositie van Prins Willem V aan H. Hoos Mog. 14 July 1794;

Hogendorp, Brieven en Gedenhschr. III. 74.

Sluiten