Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

debat over de op te heffen elf Regtbanken en ruim 40Kantongeregten zich bij uitstek van statistische tabellen bediend, meer afdoende naar het schijnt, zou hot betoog geweest zijn, dat men — hetzij dit dan dikwijls of nu en dan voorkome — het kort geding en het bezigen van conservatoire middelen in spoed vereischende zaken, zelfs in het belang van Handel en Scheepvaart soms van uur tot uur, zou kunnen ontberen. Bij verwijdering van den zetel der Regterlijke Collegiën, bij onbekendheid met de Advocaten of Procureurs, wien men zijne belangen zal hebben toe te vertrouwen, moet immers een kostbare tijd en onherstelbare gelegenheid alligt verloren gaan. — Het is geen gering bezwaar, zijne regten te moeten laten verdedigen „door pleitbezorgers, die men slechts door aanbeveling kent, en aan welke men — wegens dien afstand van woonplaats en het vaneen scheuren van de tot hiertoe bestaande ressorten, — niet die mondelinge inlichtingen en ophelderingen kan geven, welke zoo belangrijk in alle procedures zijn, maar waaraan men slechts, op omslagtige en minder volledige wijze, bij geschrift zijne zaak kan voordragen". x) — Dat verlies van tijd, die verzuimde gelegenheden, dat schadelijk misverstand bij corrospondentiën, in stede van mondelinge voordragt en onverwijlde behartiging der zaken op (le plaats zelve door Mannen, wien men sints jaren als kundig en regtschapen zijn vertrouwen heeft geschonken en die bij het Regterlijk Collegie zelf geëerd worden; al dat nadeel, door de opheffing en ontbinding te berokkenen, zal in waarheid met regtsweigering gelijk staan. — Hebben sommige Regtbanken, — volgens die statistische tabellen, — misschien niet zooveel werkzaamheden als andere in grootere steden, ik geloof, dat men al vroeger niet onjuist heeft gezegd: „het belang der ingezetenen vordert eene matige bezigheid hunner Regters; zij moeten met lust en opgewektheid de voordragt der belangen kunnen hooren; zij moeten tijd hebben dezelve met naauwgezetheid te wikken en te wegen. Of is het verkieselijker, zijne zaak toe te betrouwen aan eene Regtbank,

') Advies van den heer Quinttis, bij Lagetnanx, Handelingen over de regterlijke organisatie, bl. 293.

Sluiten