Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Predikanten en Onderwijzers in Noord-Nederland. Welnu, schrapt nog elf Arr.-Regtbanken en meer dan veertig Kantongeregten, maar denkt eens eenige minuten na over het regtvaardig oordeel der nakomelingschap, dat zulk eene Regering en zulk eene Volksvertegenwoordiging, onverbiddelijk alle vertoogen in den wind slaande, zal treffen, als gij ook buiten eenige noodzaak, die verwoesting zult hebben aangerigt, en — met al die opgeschroefde belangstelling in het Lager Onderwijs, — middelerwijl de bestaande bronnen van beschaving en verlichting moedwillig stopt.

Terwijl een dusgenaamd conservatief Bewind in kalme en rustige dagen hier zóó revolutionair handelt, heeft integendeel het revolutionair België, het onmisbaar behoud der Regtbanken van Eersten Aanleg en der Vredegeregten zoowel in 1831 als in 1869 handhavende, vóór alles het nut der justitiabelen onbekrompen en mild behartigd. In het Land der Spoorwegen, waar het verkeer doorgaans zooveel sneller en gemakkelijker is dan bij ons op vele punten, door het water afgesneden, heeft men zich voor zulk eene bezuinigingswoede geschaamd, en het beginsel van den natuurlijken Regter huldigende, de even als bij onze Grondwet levenslang benoemde Leden der Regtbanken, op den grondslag der bestaande territoriale indeeling, onveranderd geëerbiedigd l). Wie te Nivelles of te Leuven, te Mechelen, of te Turnhout, te Oudenaarden of te Dendermonde, te Huy of te Verviers gevestigd is, vindt daar zijn dagelijkschen, ieder uur genaakbaren Regter; hij heeft dien niet met groote moeite en kosten te Brussel, te Antwerpen, te Gent, of te Luik te zoeken. — En voor de onafzetbaarheid van het personeel der Regterlijke Magt bekommerd, nog minder uit vrees dat deze of gene Minister van Justitie geneigd mogt zijn zich daaraan te vergrijpen, dan wel uit de ervaring van parlementaire buitensporigheden, was al vroeger het beginsel der levenslange benoeming boven het gevaar van roekelooze grillen en invallende gedachten van een of ander Lid der Kamer verheven, en in deze regelen van een fraai

') Art. 15 dor wet van 18 Junij 1869. „II y a un tribunal de première instance par arrondissement judiciaire, limité dans sa circonscripliun aclutlle."

Sluiten