Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ure tot de erkenning der beginselen van Regt te zien terugkeeren, eene hoop opgevat uit de Notification van den Gezant Admiraal Harris te 'sHage, in de Staats Ct. van 27 en 28 Mei jl. geplaatst, ,, That no fortnal conclusion ha ving been arrived at by the Government with respect to the annexation of the Transvaal"; en dat men te Londen nog geene kennis droeg van eene officiële aanvaarding der Souvereiniteit over dat gebied. Men weet dat die kennisgeving geschiedde met opzigt tot de Leening, in 1875 door de Zuid-Afrikaansche Republiek te Amsterdam gesloten. Had ons protest ten doel gehad, de gestanddoening der Leening door Groot-Britannië te helpen bevorderen, de toon van verontwaardiging over de gepleegde daden van list en geweld zou dan onizigtig vermeden zijn, en al protesterende zou men voor de overmagt hebben gezwicht, met berusting in hetgeen niet meer te veranderen scheen. Zoodanig juridisch-politisch-diplomatisch vertoog is van latere zorg, indien de Britsche Regering onverhoopt de handelingen van Sir Shepstone goedkeurde — trots al hetgeen wij nog zeer versch uit den Oranje-Vrijstaat hebben vernomen — en in weerwil der afkeuring, welke het gebeurde in de Trans-Vaal, hier en daar in Engeland reeds ondervonden heeft. — Vreemd aan zulke finantiëïe beschouwingen, die in zaken van het beleedigd regts- en nationaal gevoel de pen en tong niet mogen snoeren of belemmeren, is het protest dat Goddank, bij ons nog wakker Volk weerklank heeft gevonden, het uitvloeisel van eene overtuiging, die geene menschenvrees kent.

Maar wel mag thans de vraag geopperd worden, of nu de Regering zoo luide de stem van zoo vele kundige, edele en verlichte Nederlanders, die met het protest instemmen, heeft gehoord; eene Regering, die den President der Zuid-Afrikaansche Republiek het Grootkruis van den Nederlandschen Leeuw heeft verleend, en hem op den voet van internationale gelijkheid, als Vertegenwoordiger van een vrijen en onafhankelijken Staat heeft bejegend; of het Kabinet van 'sGravenhage in dit geval, langer lijdelijk mag blijven en de verkrachting der beginselen van het Staatsen Volkenregt stilzwijgend aanzien? —De tijden zijn gevaarlijk, het voorbeeld der aanhechting van Landen is besmettelijk, een

Sluiten