Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dagelijks adhaesiën, hetzij dan aan het Leidsche of aan het Utrechtsche Protest inkomen, en het nuttig kan zijn het juist getal niet langer in Engeland onbekend te laten, zoo noodigen wij allen, die zich nog tegen de vernietiging der Zuid-Afrikaansche Republiek verlangen te verklaren, bij deze uit, tot Woensdag 27 Junij aanstaande als uiterste termijn, van hunne instemming mee een der beide protesten te doen blijken. Het is ons voornemen eene volledige Lijst der onderteekenaren te doen drukken, en exemplaren naar Londen te verzenden, deels aan den Standard en andere invloedrijke bladen, deels aan Britsche Staatslieden, die — naar de stellige verzekering van Mr. Lowther in het Parlement (Daily News van 19 Junij) noch bij het Foreign Office, noch bij het Departement van Koloniën, eenig officiéél Protest — buiten dat van den gewezen President Burgers en van het Bewind der Transvaal — tot daartoe hadden ontvangen. En toch prijkte de Zuid-Afrikaansche Republiek in den Almanak van Gotha voor 1877, tusschen Zwitserland en Turkije als onafhankelijke Staat en Mogendheid! En toch leest men in de Belgische Pasinomie van 1876 het Tractaat van 3 Februarij 1876 en de wet van 31 Aug. 1876 met de belofte van eeuwige vriendschap tusschen de beide Landen en Volken! In deze gevaarlijke tijden behooren de Natiën te spreken en levenskracht te toonen, als de diplomaten zwijgen of middelerwijl zamenspannen om de vrijheid te belagen.

UTRECHT, 23 Junij 1877.

Appel de citoyens Hollandais é, 1'opinion publique de la Grande Bretagne, en faveur de la République Sud-Africaine, dite Trans-Vaal.

„Populus jura Naturae Gentiumque violans, suae quoque tranquillitatis in posterum rescindit munimenta."

Grotius.

Alliée a 1'Angleterre durant un siècle, (1678—1780) pour le maintien de la liberté religieuse et de 1'équilibre politique du

Sluiten