Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIRECTE OF INDIRECTE BELASTINGEN?

Twee Geschriften van Moriz Mohl.

Stuttgart, 1877, 1878, (Verlag von Konrad Wittwer).

Sedert eenige jaren met den grijzen Wurtenburgschen Afgevaardige, den eenig overgebleven uit het edel viertal broeders Robert, Hugo, en Julius von Mohl, in betrekking staande, ontving ik dezer dagen van den schranderen en ervaren, onvermoeid werkzamen financier en staathuishoudkundige zijne jongste lettervruchten, in deze oogenblikken voor Nederland, naar mij dunkt, niet van praktisch belang ontbloot. Nu op het voorbeeld van Amsterdam en Arnhem, deze en gene onder ons weder zijne stem voor eene belasting op de Inkomsten verheft, zal het door Mohl als specialiteit op dit gebied gesteld Kommissions-Bericht über den von einem Abgeordneten gegen indirecte Steuern und für eine Vermogens- und Einkommenssteuer gestellten Antrag erstattet (76 bl.), dat tengevolge had, dat de door den afgevaardigde Carl Mayr aanbevolen proefneming op het eenparig Advies der Commissie achterbleef, hier te lande wel eenige aandacht verdienen. Op zedelijke en regtsgronden worden de indirecte Belastingen door Mohl (vooral bladz. 62) met klem en nadruk verdedigd en betoogd dat elk — zij vooral die aan drank en tabak vrij wat geld onbezonnen verspillen, niet te eenenmale vrij van het dragen in de lasten van den Staat mogen blijven. — En schoon de poging van den Minister van der Heim tot het invoeren van eene Belasting op den tabak onlangs mislukt zij, al moest dit voorwerp van weelde en verkwisting oppervlakkig al zeer geschikt voorkomen, om uitnemend en bij voorkeur getroffen te worden, twijfel ik niet, of ieder, die het met taai en onbezweken geduld bewerkt boek van Mohl Denkschrift für eine Reichs-TabakRegie, (XIX en 148 bl.) leest en dit onderzoek tot in de minste bijzonderheden uitgeplozen nagaat — het resultaat van eene vijfjarige waarneming in Frankrijk der werking van het aldaar reeds zoo lang vruchtdragend stelsel — zal alvorens de noodzakelijkheid van eene belasting op de inkomsten ligtvaardig toe te geven nog wel eens over de mogelijkheid nadenken, hoe het

Sluiten