Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hora Siccama, den verdienstelijken uitgever, ook van dezen Tweeden Bundel, aan te kondigen, ik mag thans in de vervulling van dien pligt niet de laatste zijn.

Want een schat van wetenswaardige zaken ontvangen wij weder hier uit de bevoegde hand van den Voorzitter der Algemeene Rekenkamer, in zijne jeugd door Falck zelf tot de administrative loopbaan opgeleid en gevormd, en wien hij blijkbaar in die oefenschool, onder anderen, het talent heeft afgekeken, om uit „vele honderde bewaarde brieven en rapporten", met evenveel smaak als oordeel en kennis, de belangrijkste stukken en van meest verschillenden aard te kiezen. Voor ons, die in den laatsten tijd al meer en meer de Regeerkunde versmaad en zoo menigen Stuurman zonder kompas aan het roer van het Staatsschip geplaatst zagen, is het eene weemoedige verlustiging, in dit fraai boekdeel, met het welgelijkend portret van den edelen en zoo rijk begaafden Falck versierd, de zeer uiteenloopende dienstverrigtingen van den buitengewonen Man veertig jaren lang, te kunnen volgen; van het Staatsbewind af tot onder de regering van Willem II, binnen en buitenslands en niet enkel als ondergeschikt ambtenaar op het gebied der diplomatie in Spanje, maar bij het Ministerie van Marine en Koloniën, onder Koning Lodewijk (1806—1810); na het herstel van onze onafhankelijkheid onder Willem I eerst als Secretaris van Staat, daarna vooral als Minister van Publiek Onderwijs, nationale Nijverheid en Koloniën, eindelijk als Buitengewoon Gezant en Ambassadeur te Londen en tot besluit van zijne wisselvallige en schitterende loopbaan, als Gezant te Brussel, met hetzelfde meesterschap over de hem toevertrouwde belangen, het aanzien en de regten van Nederland handhavende, en eerbiedige bewondering afpersende.

Een zorgvuldig bewerkte Bladwijzer is bij het overzigt van den veelomvattenden inhoud een welkome gids, en toont ons de verwonderlijke werkzaamheid in het bijzonder van den zelfstandig optredenden en handelenden Minister, die, alles op zijn tijd en met dezelfde belangstelling behartigende, het geringste zoowel als het grootste onderzocht, overwoog en regelde. Beurtelings

Sluiten